پیکا (تمایل به خوردن و جویدن مواد بدون ارزش غذایی)

آیا تمایل به جویدن مرتب یخ نشانه ای از آنمی یا کم خونی می باشد؟ احتمالاً!

پزشکان برای توصیف علت تمایل به جویدن مرتب موادی که هیچ ارزش غذایی ندارند، نظیر یخ، خاک رس، آرد نشاسته یا کاغذ، اصطلاح پیکا (Pica) را بکار می برند. در کودکان بیمار بروز پیکا به مدت کوتاه بسیار شایع می باشد. از طرف دیگر تمایل به جویدن یخ (Pagophagia) اغلب با آنمی فقر آهن همراه می باشد.

در موارد نادر، سایر مشکلات تغذیه ای نیز می توانند سبب شوند که فرد تمایل زیادی به جویدن یخ پیدا کند.

در برخی از افراد پیکا نشانه ای از وجود مشکلات عاطفی نظیر استرس، اختلال وسواسی - جبری یا اختلال تکاملی می باشد.

انجام ارزیابی های جامع پزشکی می تواند به تعیین علت زمینه ای بوجود آورنده پیکا کمک کند. چنانچه اختلالات تکاملی یا عاطفی سبب بروز پیکا شده باشند در این صورت درمانهای رفتاری - شناختی می توانند بسیار کمک کننده باشند.