افزایش گلبولهای سفید خون

افزایش گلبولهای سفید خون عبارت است از افزایش تعداد سلولهای مبارزه کننده با بیماری ها (لوکوسیت ها) که در خون جریان دارند. افزایش تعداد گلبولهای سفید خون، لکوسیتوز (leukocytosis) نیز نامیده می شود.

آستانه گلبولهای سفید بالا در نتایج آزمایشگاه های مختلف به شکل جزئی متفاوت از هم می باشد. معمولاً تعداد بالاتر از 11000 لوکوسیت در هر میکرولیتر از خون افراد بزرگسال به عنوان افزایش گلبولهای سفید خون تلقی می شود. در کودکان آستانه افزایش گلبولهای سفید خون بر حسب جنس و سن متغییر می باشد.

بندرت پیش می آید که افزایش گلبولهای سفید خون به شکل تصادفی یا غیر منتظره تشخیص داده شود. در اغلب موارد افزایش سطح هموگلوبین زمانی مشخص می شود که پزشک برای تشخیص یک بیماری دیگر انجام آزمایش های خون را توصیه می کند. از پزشک خود بخواهید تا نتایج آزمایش را برایتان تفسیر کند. سطح بالای گلبولهای سفید خون و نتایج سایر آزمایش ها می توانند به تشخیص علت بیماری کمک کنند، البته ممکن است که پزشک به منظور تشخیص بیماری آنجام آزمایش های ویژه دیگری را نیز توصیه کند.