افزایش گلبولهای قرمز

افزایش سطح گلبولهای قرمز خون اشاره بر وجود مقادیر بسیار زیادی از گلبولهای قرمز خون دارد که در جریان خون در حال گردش می باشند. گلبولهای قرمز خون (RBC)، که اریتروسیت نیز نامیده می شوند، در مغز استخوان ساخته می شوند و وظیفه انتقال اکسیژن از شش ها بسوی بافت های تمامی نقاط بدن را بر عهده دارند. افزایش سطح گلبولهای قرمز خون اریتروسیتوزیس (erythrocytosis) نیز نامیده می شود. آستانه افزایش گلبولهای قرمز خون در نتایج آزمایشگاه های مختلف به شکل جزئی متفاوت از هم می باشد. معمولاً سطح بالاتر از 5.72 میلیون گلبول قرمز در هر میکرولیتر (mcL) خون برای مردان و سطح بالاتر از 5.03 میلیون گلبول قرمز در هر mcL خون برای زنان به عنوان افزایش سطح گلبولهای قرمز خون در نظر گرفته می شود.

در کودکان آستانه افزایش گلبولهای قرمز با توجه به جنسیت و سن متغیر می باشد. بندرت پیش می آید که افزایش سطح گلبولهای قرمز خون به شکل تصادفی یا غیر منتظره شناسایی شود. در اغلب موارد افزایش سطح گلبولهای خون زمانی مشخص می شود که پزشک برای تشخیص یک بیماری دیگر انجام آزمایش خون را درخواست می کند. از پزشک خود بخواهید تا نتایج آزمایش را برایتان تفسیر کند. سطح بالای گلبولهای قرمز خون و نتایج سایر آزمایش ها می توانند به تشخیص علت بیماری کمک کنند، البته ممکن است که پزشک به منظور تشخیص بیماری انجام آزمایش های دیگری را نیز توصیه کند.