افزایش سطح هموگلوبین خون

افزایش سطح هموگلوبین به بالا بودن بیش از حد نرمال غلظت هموگلوبین، پروتئین حامل اکسیژن، در جریان خون اشاره دارد. هموگلوبین  Hg) یا (Hgb  پروتئین اصلی موجود در گلبول های قرمز خون می باشد. شمارش هموگلوبین -که از آن با عنوان سطح هموگلوبین نیز یاد می شود- به ظرفیت حمل اکسیژن خون اشاره دارد.

افزایش سطح هموگلوبین تا اندازه ای متفاوت از بالا بودن سطح گلبول های قرمز خون می باشد، چرا که ممکن است هر سلول حاوی میزان مشابهی از پروتئین های هموگلوبین نباشد، بنابراین حتی در صورت نرمال بودن سطح گلبول های قرمز خون نیز احتمال افزایش هموگلوبین وجود دارد.

آستانه هموگلوبین بالا در نتایج آزمایشگاه های مختلف به شکل جزئی متفاوت از هم می باشد. معمولا سطوح بالاتر از 17.5 گرم (g) هموگلوبین در دسی لیتر (dl) برای مردان و سطوح بالاتر از 15.5 گرم هموگلوبین در دسی لیتر برای زنان به عنوان افزایش سطح هموگلوبین در نظر گرفته می شود.

در کودکان تعریف افزایش سطح هموگلوبین با توجه به جنسیت و سن متغییر می باشد. بندرت پیش می آید که افزایش سطح هموگلوبین به شکل کاملاً تصادفی یا غیر منتظره شناسایی شود. در اغلب موارد افزایش سطح هموگلوبین زمانی مشخص می شود که پزشک برای تشخیص یک بیماری دیگر، انجام آزمایش خون را درخواست می کند. از پزشک خود بخواهید تا نتایج آزمایش را برایتان تفسیر کند. سطح بالای هموگلوبین و نتایج سایر آزمایش ها می توانند به تشخیص علت بیماری کمک کنند، البته ممکن است که پزشک به منظور تشخیص بیماری، انجام آزمایش های دیگری را نیز درخواست کند.