"علائم و نشانه ها"
ائوزینوفیلی
تاریخ ارسال:
1395/03/25   20:15
اسهال
تاریخ ارسال:
1395/03/16   20:15
افزایش آنزیم های کبدی
تاریخ ارسال:
1395/03/17   08:12
افزایش ترشح بزاق
تاریخ ارسال:
1395/03/26   20:13
افزایش تعرق
تاریخ ارسال:
1395/03/22   19:45
افزایش حرکات روده (تکرر مدفوع)
تاریخ ارسال:
1395/03/29   07:12
افزایش سطح هموگلوبین خون
تاریخ ارسال:
1395/04/17   20:35
افزایش سطح پروتئین خون
تاریخ ارسال:
1395/04/03   17:11
افزایش گلبولهای سفید خون
تاریخ ارسال:
1395/04/16   22:06
افزایش گلبولهای قرمز
تاریخ ارسال:
1395/04/17   08:09