استیل سیستئین

موارد مصرف استیل سیستئین

این دارو برای درمان مسمومیت با استامینوفن و به منظور جلوگیری از اثر سمی آن بر کبد به کار برده می شود.

مکانیسم اثر

استیل سیستئین می تواند کبد را در برابر عوارض سمی متابولیت فعال استامینوفن، از طریق افزایش میزان گلوتاتیون و پیوند با متابولیت فعال، محافظت نماید.

موارد منع مصرف

این دارو در آسم شدید و حساسیت به استیل سیستئین نباید مصرف گردد.

هشدارها

این دارو در صورت وجود زخم معده باید با احتیاط فراوان مصرف گردد.

نکات قابل توصیه
  1. استیل سیستئین را می توان به صورت تزریق داخل وریدی تجویز کرد.
  2. قبل از استفاده از این دارو در درمان مسمومیت با استامینوفن ضروری است که محتویات داخل معده تخلیه شود.
  3. درمان با این دارو باید حداکثر طی 24 ساعت اول پس از مسمومیت شروع شود.
مقدار مصرف استیل سیستئین

بزرگسالان و کودکان:

به عنوان پادزهر در مسمومیت با استامینوفن در ابتدا مقدار 150 mg/kg در 200 میلی لیتر دکستروز 5% رقیق شده و طی 15 دقیقه انفوزیون وریدی می شود. پس از آن، مقدار 50 mg/kg در 500 میلی لیتر دکستروز 5% طی 4 ساعت و سپس 100 mg/kg در 1000 میلی لیتر دکستروز 5% رقیق شده و طی 16 ساعت انفوزیون می گردد. مقدار مصرف این دارو مشابه بزرگسالان است.

فرم های دارویی
  • Injection: 200 mg/ml
  • Tablet: 200 mg
  • Effervescent Tablet: 600 mg