آسیترتین

موارد مصرف

این دارو در درمان پسوریازیس شدید مقاوم به سایر درمان ها، پسوریازیس palmo-plantarpustular و در ایکتیوزیس مادرزادی شدید و بیماری (keratosis follicularis) Darier مصرف می شود.

مکانیسم اثر

این دارو یک رتینوئید است و متابولیت اترتینات می باشد.

فارماکوکینتیک

این دارو پس از مصرف از مجرای گوارش جذب شده و اوج غلظت پلاسمایی آن پس از 1 - 6 ساعت حاصل می شود. فراهمی زیستی دارو همراه با غذا افزایش می یابد. این دارو به میزان زیاد به پروتئین های پلاسما پیوند می یابد. نیمه عمر حذف دارو 2 روز است، اما باید توجه داشت که نیمه عمر اترتینات ممکن است تا 120 روز باشد. این دارو از راه صفرا و ادرار دفع و در شیر نیز ترشح می شود.

عوارض جانبی

به تک نگار ایزوترتینوئین مراجعه شود.

هشدارها
  1. زنان باید حداقل 2 - 3 سال پس از درمان با این دارو از بارداری خودداری کنند.
  2. از اهداء خون به مدت 1 - 3 سال پس از توقف درمان با این دارو باید خودداری شود.
  3. از مصرف فرآورده های حاوی الکل همراه با این دارو به مدت 3 ماه پس از قطع مصرف دارو باید خودداری شود.
تداخل های دارویی

به تک نگار ایزوترتینوئین مراجعه شود.

مقدار مصرف

بزرگسالان:

مقدار مصرف اولیه 25 - 50 میلی گرم همراه با غذا به مدت 2 – 4 هفته است. سپس مقدار مصرف روزانه براساس پاسخ بیمار و شدت عوارض تنظیم می شود. پاسخ بهینه با مصرف مقادیر 25 - 50 mg/day برای 6 - 8 هفته بیشتر حاصل می شود. بعضی از بیماران ممکن است به مقادیر تا 75 mg/day نیاز داشته باشند. در درمان بیماری Darier، مقدار اولیه 10 میلی گرم می باشد که سپس مقدار مصرف بر اساس پاسخ بیمار تنظیم می شود. در درمان بیماری Darier و ایکتیوزیس مادرزادی، درمان ممکن است به مدت 3 ماه بطول انجامد، ولی حداکثر مقدار مصرف 50 mg/day می باشد.

کودکان:

این دارو اساسا برای کودکان تجویز نمی شود، ولی در صورت نیاز مبرم به این دارو، مقدار مصرف 500 mcg/kg/day یا 1 mg/kg/day می باشد. حداکثر مقدار مصرف 35 mg/day است.

فرم های دارویی

Capsule: 10 mg, 25 mg