آلبندازول

موارد مصرف

آلبندازول یک داروی ضد کرم وسیع الطیف است و از نظر ساختمان و اثر مشابه مبندازول می باشد. این ترکیب به عنوان داروی کمکی همراه با جراحی کیست هیداتید ناشی از اکینوکوکوس گرانولوزوس و اکینوکوکوس مولتی لوکولاریس به منظور پیشگیری از عود بیماری مصرف می شود یا به عنوان درمان اولیه در صورتی که جراحی امکان پذیر نباشد، به کار می رود. این دارو همچنین در درمان آلودگی به آسکاریس، کرمک، کرم قلابدار، تریکوریاز و استرونژیلوئید مصرف می شود.

مکانیسم اثر

آلبندازول موجب تغییرات تخریبی در سلول های جدار روده کرم و در نتیجه کاهش تولید  ATPو تخلیه انرژی در انگل و مرگ آن می شود.

فارماکوکینتیک

جذب این دارو از راه خوراکی کم و نامنظم است که در صورت مصرف همزمان دارو با غذاهای چرب افزایش می یابد. این دارو پس از جذب در مایع مغزی - نخاعی، صفرا و در مایع کیست هیداتید منتشر می شود. آلبندازول در کبد به سرعت و به طور گسترده به متابولیت های فعال متابولیزه می شود. اوج غلظت سرمی دارو 2 - 4 ساعت پس از مصرف خوراکی به دست می آید. نیمه عمر آن پس از مصرف یک مقدار واحد 8 - 15 ساعت است. دفع دارو پس از جذب عمدتاً کلیوی است.

عوارض جانبی

اختلالات گوارشی، سردرد، سرگیجه، تغییر در آنزیم های کبدی، بندرت آلوپسی برگشت ناپذیر، تب، بثورات جلدی و اختلالات خونی (شامل کاهش گلبول های سفید و پان سیتوپنی) با مصرف این دارو گزارش شده اند. در صورت نشت مایع در کیست هیداتید احتمال بروز شوک آلرژیک وجود دارد.

هشدارها
  1. این دارو در بیماران مبتلا به عیب کار کبد باید با احتیاط فراوان مصرف شود.
  2. انجام آزمون های کار کبد و شمارش سلول های خون قبل از شروع درمان و دوبار در طول هر دوره درمان با مقادیر زاید یا به مدت طولانی ضروری است.
تداخل های دارویی

سایمتدین باعث افزایش متابولیزم آلبندازول شده و از این طریق اثر آن را کاهش می دهد.

مصرف همزمان آلبندازول با دگزامتازون یا پرازی کوانتل باعث افزایش غلظت سرمی آلبندازول می شود.

نکات قابل توصیه
  1. این دارو را باید همراه با غذاهای چرب مصرف کرد.
  2. دوره درمان با این دارو باید کامل شود. در آلودگی های شدید دوره درمان ممکن است 2 - 3 هفته طول بکشد.
مقدار مصرف

بزرگسالان:

مقدار مصرف این دارو در درمان آلودگی به انواع کرم ها 400 میلی گرم در یک نوبت می باشد که در صورت نیاز پس از سه هفته درمان مجدداً تکرار می شود. در درمان آلودگی به استرونژیلوئید  400میلی گرم یکبار در روز برای 3 روز مصرف می شود. در صورت لزوم دوره درمان کیست هیداتید (بدون جراحی) برای بزرگسالان با وزن 60 کیلوگرم یا بیشتر 800 mg/day  در مقادیر منقسم برای  28روز مصرف می شود و پس از آن 14 روز بدون مصرف دارو سپری می گردد و مجدداً این دوره درمان برای 3 بار دیگر تکرار می شود. به عنوان داروی کمکی در درمان کیست هیداتید در بیماران با وزن 60 کیلوگرم یا بیشتر، پیش از انجام جراحی، مقدار 800 mg/day  در مقادیر منقسم مصرف می شود و پس از آن 14 روز بدون مصرف دارو سپری می گردد. این دوره درمان یکبار دیگر نیز پیش از جراحی تکرار می شود. پس از جراحی برای پیشگیری از عود بیماری دو دوره درمان تکرار می شود. مقدار مصرف روزانه این دارو در بزرگسالان با وزن کمتر از  60کیلوگرم 15 mg/day می باشد.

کودکان:

برای درمان آلودگی به انواع کرم ها در کودکان با سن 2 سال یا بیشتر مقدار مصرف مانند بزرگسالان و برای کودکان با سن کمتر از 2 سال مقدار مصرف نصف مقدار بزرگسالان است.

فرم های دارویی

Suspension: 400 mg/10ml

Tablet: 200 mg, 400 mg