آلبومین

موارد مصرف

محلول های حاوی آلبومین در درمان فوری کمی حجم خون همراه یا بدون شوک، کمی پروتئین خون، در بیمارانی که دچار سوختگی های شدید شده اند، به منظور حفظ حجم پلاسما و غلظت پروتئین و جلوگیری از غلیظ شدن خون، به عنوان داروی کمکی برای رقیق نمودن خون در اعمال جراحی بای پس قلبی و عروقی و همچنین برای کنترل خیز در نفروز حاد یا سندوم حاد نفروتیک در بیمارانی که به درمان با سیکلوفسفامید و کورتیکواستروئید پاسخ نمی دهند به عنوان داروی کمکی در درمان سندرم زجر تنفسی در بزرگسالان و نیز در درمان کمکی پانکراتیت یا عفونت های داخل حفره شکم مصرف می شود. محلول غلیظ آلبومین به صورت کمکی در درمان بیماران تحت همودیالیز و نارسایی حاد کبدی و زیادی بیلی روبین خون نوزادان مصرف می شود.

مکانیسم اثر

آلبومین یک تنظیم کننده مهم حجم خون در گردش است و 70 - 80 درصد فشار انکوتیک کلوئید پلاسما را ایجاد می کند.

انفوزیون محلول 5 درصد آلبومین از نظر ایجاد فشار انکوتیک معادل با حجم مساوی از پلاسما است و حجم خون را به میزان تقریباً برابر با حجم آلبومین انفوزیون شده افزایش می دهد.

آلبومین سبب افزایش موقت حجم خون می شود که منجر به کاهش غلظت و ویسکوزیته خون می شود.

فارماکوکینتیک

نیمه عمر دفع دارو 15 - 20 روز است .رقیق شدن خون ناشی از مصرف این فرآورده طی چند دقیقه بروز می کند. طول اثر دارو به حجم اولیه خون بستگی دارد. اگر حجم خون کاهش یافته باشد، افزایش حجم به مدت چند ساعت باقی می ماند. در بیمارانی که حجم خون آنها طبیعی است، اثر دارو به مدت کمتری باقی خواهد ماند. آلبومین در سرتاسر آب خارج سلولی توزیع می یابد. بیش از %60 آن در بخش مایع خارج سلولی قرار می گیرد.

عوارض جانبی

نارسایی احتقانی قلب، کاهش قابلیت انقباضی عضله قلب، خیز ریوی و احتباس آب و املاح با مصرف این دارو گزارش شده است.

عوارض دیگر عبارتند از: واکنش های هایپرسنسیتیویتی، تهوع، استفراغ، افزایش بزاق، تب، تاکی کاردی، کاهش فشار خون و سردی.

موارد منع مصرف

این دارو در کم خونی شدید، نارسایی قلبی، زیادی حجم خون و خیز ریوی نباید مصرف شود.

هشدارها
  1. سرعت انفوزیون محلول حاوی آلبومین باید1 - 2 ml/min  باشد. با وجود آن، سرعت انفوزیون و حجم تام آلبومین مورد نیاز باید بر اساس پاسخ همودینامیک بیمار تعیین شود.
  2. آلبومین با وراپامیل هیدروکلراید، محلول های حاوی الکل، محلول های اسید آمینه و چربی امولسیونه ناسازگاری دارد.
  3. انفوزیون حجم های بسیار زیاد محلول رقیق شده ممکن است منجر به کاهش سدیم خون شود.
نکات قابل توصیه
  1. محلول های حاوی آلبومین را می توان بدون در نظر گرفتن گروه خونی، به بیماران تزریق نمود.
  2. محلول حاوی آلبومین را می توان بدون رقیق نمودن یا پس از رقیق کردن با محلول تزریقی کلرور سدیم 0.9 درصد یا محلول تزریقی دکستروز 5 درصد مصرف نمود .نباید از آب استریل برای تزریق برای این منظور استفاده نمود، زیرا منجر به کاهش متعاقب در اسمولاریته و در نتیجه افزایش بروز خطر همولیز کشنده و نارسایی حاد کلیوی می شود، بویژه اگر حجم های بسیار زیاد از محلول رقیق شده در پلاسما استفاده شود.
مقدار مصرف

بزرگسالان:

برای افزایش حجم خون 25 گرم آلبومین با سرعتی که بیمار می تواند تحمل کند، انفوزیون وریدی می شود. در صورت عدم پاسخ طی 15 - 30 دقیقه، این مقدار مصرف را می توان تکرار نمود. در کاهش پروتئین خون، 50 - 75 گرم از محلول %20، با سرعت 100 میلی لیتر طی 30 - 40 دقیقه انفوزیون وریدی می شود . در سوختگی های شدید، پس از تجویز حجم های زیاد از محلول های تزریقی و حفظ حجم پلاسما، پس از 24 ساعت، ابتدا 25 گرم انفوزیون وریدی می شود و سپس مقدار مصرف باید به گونه ای تنظیم شود که غلظت آلبومین پلاسما در حد 25 g/L  یا غلظت تام پروتئین پلاسما در حد52 g/L  باقی بماند. در بای پس قلبی - عروقی، غلظت پلاسمائی آلبومین باید در حد 25 g/L نگهداری شود. در سندرم نفروتیک حاد و نفروز حاد، 25 گرم از محلول غلیظ همراه با یک داروی مدر مناسب، یکبار در روز برای 7 - 10 روز انفوزیون وریدی می شود.

در همودیالیز مقدار 25 g از محلول %20 به صورت انفوزیون وریدی مصرف می شود. بیشینه مقدار مصرف بزرگسالان تا2 g/kg  طی 24 ساعت است.

کودکان:

برای افزایش حجم خون، 2.5 - 12.5 گرم )یا( 0.5 - 1 g/kg  با سرعتی که برای بیمار قابل تحمل است، انفوزیون وریدی می شود. در صورت عدم پاسخ کافی طی  15 - 30 دقیقه، مصرف یک دوز اضافی توصیه می شود در سوختگی های شدید، پس از تجویز حجم پلاسما، پس از  24 ساعت، ابتدا 25 گرم انفوزیون وریدی می شود و سپس مقدار مصرف باید به گونه ای تنظیم شود که غلظت آلبومین پلاسما در حد 20 - 25 g/L  یا غلظت تام پروتئین در حد 52 g/L باقی بماند. در درمان زیادی بیلی روبین نوزادان 1 g/kg از محلول غلیظ در طول انتقال خون یا  1 - 2 ساعت قبل از انفوزیون وریدی می شود.

فرم های دارویی

Infusion: % 5, %20 (50 ml)