آمینو اسید ها

موارد مصرف

این فرآورده در پیشگیری از دفع ازت یا درمان تعادل منفی آن (در مواردی که تغذیه از راه خوراکی مقدور نباشد، در اختلال جذب معده ای – روده ای پروتئین و در موارد نیاز شدید به پروتئین) و از راه ورید مرکزی همراه با دکستروز هیپرتونیک در بیماران مبتلا به فقر غذایی شدید یا در موارد نیاز دراز مدت به تغذیه تزریقی بکار می رود.

مکانیسم اثر

اسیدهای آمینه تولید پروتئین مورد نیاز برای تشکیل اجزای ساختمانی بدن را افزایش، میزان تجزیه پروتئین را کاهش و التیام زخم را نیز تسریع می کنند.

فارماکوکینتیک

این فرآورده در بیماران مبتلا به نارسایی شدید کلیوی، امراض شدید کبدی، آنسفالوپاتی یا اغمای کبدی و زیادی آمونیاک خون نباید مصرف شود.

عوارض جانبی

فلبیت و ترومبوز ممکن است در محل تزریق یا در طول رگ پیش آید. تهوع، تب و برافروختگی پوست و بندرت سرگیجه، عرق مفرط، بثورات پاپولار، اسیدوز و آلکالوز متابولیک، کمی فسفات و کلسیم خون، پوکی استخوان، وجود گلوگز در ادرار، دیورز اسموتیک، از دست رفتن آب بدن، زیادی حجم خون، کمی واجهشی قند خون، کمی یا زیادی ویتامین ها و زیادی آمونیاک خون و عدم تعادل الکترولیت با مصرف این فرآورده گزارش شده است.

هشدارها
  1. کاربرد این فرآورده در صورت وجود عیب کار کبد ممکن است سبب برهم خوردن تعادل اسیدهای آمینه، آلکالوز متابولیک، ازتمی پیش کلیوی، زیادی آمونیاک خون، بیحسی و اغماء گردد.
  2. انفوزیون خیلی سریع مخلوط اسید آمینه - کربوهیدرات ممکن است موجب بروز زیادی قند خون، وجود گلوکز در ادرار و سندرم هیپراسمولار گردد.
  3. در صورتی که مقدار BUN از حد طبیعی بعد از مصرف غذا بیشتر شد، باید انفوزیون را قطع نمود.
  4. در بیماران مبتلا به نارسایی قلب، از تحمیل بار اضافی بر گردش خون باید خودداری شود.
تداخل های دارویی

مصرف همزمان این فرآورده با تتراسیکلین، باعث کاهش اثر آمینواسید می شود. این دارو را نباید بطور همزمان و همراه با خون انفوزیون نمود.

نکات قابل توصیه

بمنظور حفظ تزریق در ورید محیطی، محلول آمینو اسید را باید با محلول رقیق دکستروز (5 یا 10 درصد) مخلوط نمود و همراه امولسیون چربی بکار برد.

مقدار مصرف

به منظور حفظ پروتئین1 – 1.7 g/kg/day  همراه با الکترولیت ها از راه ورید محیطی تزریق می گردد. در صورت نیاز به تزریق در ورید مرکزی، معمولاً نیم لیتر از محلول آمینو اسید و نیم لیتر محلول تزریقی دکستروز 50 درصد با الکترولیت ها و ویتامین ها در مدت 8 ساعت تجویز می شود. سرعت انفوزیون وریدی حدود  2ml/min می باشد.

فرم های دارویی

10%

5%

Infusion

5.297

-

 Acetic acid

15 g

6.58 g

 Alanine

-

3.95 g

 Aminoacetic acid

12 g

4.60 g

 Arginine

-

1.86 g

 Asparagine

-

0.65 g

 Aspartic acid

-

0.3 g

 Cysteine

14 g

-

 Glycine

3.0 g

2.60 g

 Histidine

5.0 g

2.55 g

 Isoleucine

7.4 g

4.45 g

 Leucine

6.6 g (as monoacetate)

3.50 g (as HCl)

 Lysine

4.3 g

1.90 g

 Methionine

5.1 g

2.55 g

 Phenylalanine

15 g

4.45 g

 Proline

4.4 g

2.05 g

 Threonine

2.0 g

0.90 g

 Tryptophane

6.2 g

2.40 g

 Valine