بیهوش کننده های استنشاقی

آنچه در این مقاله می خوانید:
کلیات
  •  Enflurane
  •  Ether
  •  Halothane
  •  Isoflurane
  •  Nitrous oxide
  •  Sevoflurane

 

داروهای بیهوش کننده استنشاقی در جایگاه های مختلف در CNS اثر می کنند. تصور می شود که محل اثر بیهوش کننده های استنشاقی ماتریکس غشاء نرونی یا سایر جایگاه های لیپوفیلیک باشد. بیهوش کننده ها ممکن است ضخامت غشا را تغییر داده و بدین ترتیب بر روی خواص کانال های یونی در نرون تاثیر بگذارند.