ایمنوگلوبولین Anti D IV

موارد مصرف

توجه: پیش از مطالعه این تک نگار، مراجعه به تک نگار کلی ایمنوگلوبولین ها ضروری است.

علاوه بر درمان پورپورای ترومبوسیتوپنیک ایمنی حاد و مزمن، بقیه موارد مصرف این فرآورده همانند  Anti-D IM می باشد.

 

مکانیسم اثر

مکانیسم اثر این فرآورده در درمان پورپورای ترومبوسیتوپنیک ایمنی کاملاً مشخص نیست، اما ممکن است با تشکیل کمپلکس های RhIGIV/RBC و با مهار تخریب کمپلکس های آنتی بادی / پلاکت در پورپورای ترومبوسیتوپنیک ایمنی توسط دستگاه ایمنی عمل می کند. این مکانیسم از این نظر قابل تائید است که RhIGIV در بیماران - Rh موثر نیست. مکانیسم اثر این فرآورده در جلوگیری از حساسیت نسبت به فاکتور Rh مشابه Anti-D IM است.

عوارض جانبی

به غیر از کاهش هموگلوبین در درمان پورپورای ترومبوسیتوپنیک ایمنی، سایر عوارض جانبی مشابه Anti-D IM است.

موارد منع مصرف

مشابه Anti-D IM است.

هشدارها

این دارو باید به طور داخل وریدی یا داخل عضلانی (ترجیحاً در عضله دلتوئید یا ران) تزریق شود. برای درمان پورپورای ترومبوسیتوپنیک ایمنی فقط باید داخل وریدی تزریق شود.

برای نوزادان بعد از تولد، افراد Rh+ ، افراد -Rh که قبلاً نسبت به فاکتور Rh حساس شده اند و افراد بدون طحال، نباید تجویز شود.

تداخل های دارویی

مشابه Anti-D IM است.

نکات قابل توصیه
  1. به تک نگار Anti-D IM مراجعه شود.
  2. به دلیل احتمال افزایش شدت خونریزی، در صورت پائین بودن هموگلوبین بیمار (کمتر از10g/dl ) مقدار مصرف را به 30mcg کاهش دهید.
  3. برای تزریق داخل وریدی، فرآورده را باید قبل از مصرف با سرم نمکی رقیق نمود. فرآورده رقیق شده را نباید به شدت تکان داد و باید با حرکت چرخشی ساده فرآورده را به صورت محلول درآورد. تمام فرآورده را باید در عرض 3 - 5 دقیقه تزریق کرد.
  4. این فرآورده را باید در دمای 2 - 8 درجه سانتیگراد نگهداری و از انجماد آن جلوگیری کرد. بعد از رقیق کردن، فرآورده را نباید تکان داد و در کمتر از 12 ساعت باید مصرف شود. در صورت عدم مصرف بعد از 12 ساعت باید فرآورده رقیق شده را دور ریخت.
مقدار مصرف

پروفیلاکسی بعد از زایمان:

120 mcg را باید در عرض 72 ساعت بعد از زایمان تزریق کرد.

 

پروفیلاکسی قبل از زایمان:

در هفته های 26 - 28 بارداری یک ویال و در محدوده 72 ساعت بعد از زایمان نیز باید 300 mcg  داخل عضلانی یا وریدی تزریق شود.

 

سایر موارد مامائی:

بعد از سقط، دستکاری یا نمونه برداری (بعد از هفته 34 بارداری)، باید 120 mcg  تزریق کرد.

بعد از سقط، دستکاری یا نمونه برداری (قبل از هفته 34 بارداری)، باید300 mcg  تزریق کرد. این مقدار باید هر 12 هفته یک بار تا پایان بارداری تزریق شود.

 در هرزمان از دوره بارداری در صورت تهدید به سقط، باید 300 mcg تزریق کرد.

 

حوادث انتقال خون:

به ازاء هر میلی لیتر خون کامل 9 mcg یا به ازاء هر میلی لیتر گلبول قرمز متراکم 18 mcg (هر 8 ساعت 600 mcg تا تکمیل مقدار لازم) داخل وریدی تزریق شود. به ازاء هر میلی لیتر خون کامل 12 mcg یا به ازاء هر میلی لیتر گلبول قرمز متراکم 24 mcg (هر 12 ساعت  1200 mcg   تا تکمیل مقدار لازم) داخل عضلانی تزریق شود.

 

پورپورای ترومبوسیتوپنیک ایمنی:

در ابتدا 50 mcg/kg داخل وریدی تزریق شود. در صورتی که هموگلوبین از10 g/dl  کمتر بود، برای کاهش احتمال شدت کم خونی25 - 40mcg/kg  داخل وریدی تزری ق شود. در صورت نیاز مجدد برای افزایش تعداد پلاکت ها یکبار دیگر25 - 60 mcg/kg تزریق شود.

فرم های دارویی

 Injection: 100 mcg/2 ml