فاکتور ضد هموفیلی

موارد مصرف

فاکتور ضد هموفیلی (فاکتور VIII) برای کنترل و پیشگیری خونریزی، از جمله خونریزی طی اعمال جراحی یا پس از آن یا در بیماران مبتلا به هموفیلی A مصرف می شود.

مکانیسم اثر

فاکتور ضد هموفیلی، یک گلیکوپروتئین درون زاد است که برای تشکیل لخته و هموستاز ضروری است. این فاکتور، یک فاکتور ضروری برای فاکتور  IXاست که سبب فعال شدن فاکتور X در مسیر داخلی می شود.

فارماکوکینتیک

نیمه عمر توزیع دارو 2.4 - 8 ساعت و نیمه عمر دفع آن 8.4 - 19.3 ساعت است. زمان لازم برای رسیدن به اوج غلظت پلاسمایی، 10 دقیقه تا 2 ساعت پس از تزریق وریدی است . زمان لازم برای رسیدن به اوج اثر 1 - 2 ساعت پس از تزریق وریدی است.

عوارض جانبی

واکنش های آلرژیک از جمله لرز، تب، افزایش فیبرینوژن خون پس از مصرف مقادیر زیاد، با مصرف این فرآورده گزارش شده است.

هشدارها
 1. در  صورت مصرف مقادیر زیاد یا مکرر این فرآورده در بیماران با گروه های خونی B ،A  یا AB ، احتمال همولیز داخل عروقی را باید در نظر داشت. لذا اندازه گیری هماتوکریت توصیه می شود.
 2. تشخیص کمبود فاکتور VIII قبل از مصرف این فرآورده بسیار مهم است.
 3. این فرآورده فقط باید از راه وریدی مصرف شود و قبل از مصرف نیز باید صاف شود.
 4. تعیین نوع و غلظت آنتی بادی های فاکتور VIII و پیش بینی پاسخ بیمار به درمان با فاکتور ضد هموفیلی در فواصل منظم ضروری است.
 5. تعیین غلظت فاکتور VIII به منظور اطمینان از دستیابی به میزان کافی و حفظ غلظت آن در فواصل منظم ضروری است.
نکات قابل توصیه
 1. قبل از مصرف، فرآورده خشک و مایع رقیق کننده باید تا دمای اتاق گرم شوند. برای جلوگیری از ایجاد کف در داخل ویال، مایع باید به آرامی از دیواره ویال اضافه شود. از تکان دادن شدید ویال خودداری شود.
 2. محلول آماده شده باید طی 1 - 3 ساعت پس از ساخت مصرف شود.
 3. از سرنگ یکبارمصرف و سوزن فیلتردار برای تزریق فرآورده باید استفاده نمود.
 4. در صورت فراموش شدن یک نوبت مصرف دارو، بلافاصله باید با پزشک تماس گرفت. در صورت عدم دسترسی به پزشک، مقدار معمول را بلافاصله باید مصرف نمود.
 5. در صورت مشاهده کاهش اثر درمانی دارو، باید با پزشک مشورت نمود، زیرا ممکن است کاهش اثر دارو به علت تشکیل آنتی بادی ضد فاکتور VIII باشد.
 6. از مصرف فرآورده حاوی ذرات خارجی و تغییر رنگ داده شده، باید خودداری شود.
مقدار مصرف

در بزرگسالان و کودکان، برای پیشگیری از خونریزی خود بخود، مقدار 25 - 40 IU/kg، سه بار در هفته تزریق می شود. برای درمان خونریزی در موارد خفیف، 8 - 15 IU/kg یا مقدارکافی برای افزایش غلظت فاکتور تا حدود 20 - 40 درصد میزان طبیعی تجویز می شود. در صورت نیاز، مقدار مصرف هر 8 - 10  ساعت به مدت 1 - 3 روز تکرار  می شود. در موارد خونریزی متوسط، ابتدا15 - 20 IU/kg  یا مقدار کافی برای افزایش غلظت فاکتور تا حدود -3 - 50 درصد میزان طبیعی مصرف می شود سپس 10 - 15 IU/kg هر 8 - 12 ساعت برحسب نیاز مصرف می شود. در موارد خونریزی شدید، ابتدا30 - 50 IU/kg  یا مقدار کافی برای افزایش غلظت فاکتور تا 60 - 100 درصد میزان طبیعی تجویز می شود، سپس 20 - 25 IU/kg هر 8 - 12 ساعت مصرف می شود، برای کنترل هموستاز قبل از جراحی کشیدن دندان، مقدار کافی برای افزایش غلظت فاکتور تا 30 - 50  درصد میزان طبیعی یکساعت قبل از جراحی مصرف می شود که در صورت نیاز تکرار می شود. در جراحی های کوچک، ابتدا15 - 20 IU/kg  یا مقدار کافی برای افزایش غلظت فاکتور تا 30 - 50 درصد میزان طبیعی و سپس 10 - 15 IU/kg هر 8 - 12 ساعت و در جراحی بزرگ، مقدار کافی برای افزایش غلظت فاکتور تا  50 - 100 درصد میزان طبیعی یکساعت قبل از جراحی مصرف می شود. در جراحی بزرگ مقدار مصرف بعدی باید 5  ساعت پس از مقدار مصرف اول باشد. غلظت پلاسمایی حداقل 30 درصد میزان طبیعی باید به مدت 10 - 15 روز  حفظ شود.

فرم های دارویی

For Injection: 250 IU, 500 IU