بزاق مصنوعی

موارد مصرف

این ترکیب برای برطرف کردن خشکی دهان ناشی از کاهش ترشح بزاق مصرف می شود.

مکانیسم اثر

این ترکیبات معمولا دارای مواد افزاینده ویسکوزیته، مانند موسین و مشتقات سلولز، و الکترولیت ها، مانند فلوراید، می باشند.

فارماکوکینتیک

اثر دارو حداکثر به مدت 2 ساعت باقی می ماند.

فرم های دارویی

Spray

Gel