باسیتراسین چشمی

موارد مصرف

این دارو در درمان عفونت های ناشی از میکروارگانیسم های حساس مصرف می شود.

مکانیسم اثر

باسیتراسین از طریق تداخل در ساخت دیواره سلولی علیه اغلب باکتری های گرم مثبت (از جمله استافیلوکوک و استرپتوکوک) و کلستریدیا موثر است.

فارماکوکینتیک

جذب موضعی (مخاطی) این دارو ناچیز است.

عوارض جانبی

مواردی از بروز واکنش های حساسیت مفرط و حتی آنافیلاکسی مشاهده شده اند.

نکات قابل توصیه

مصرف این دارو برای پیشگیری از بروز التهاب عفونی ملتحمه در نوزادان توصیه نمی شود.

مقدار مصرف

یک یا چند بار در روز در چشم استفاده می شود.

فرم های دارویی

 Ophthalmic Ointment: 500 U/g