بنزودیازپین ها

آنچه در این مقاله می خوانید:
کلیات
  • Alprazolam
  • Clonazepam
  • Chlordiazepoxide
  • Clobazam
  • Diazepam
  • Flurazepam
  • Lorazepam
  • Midazolam
  • Nitrazepam
  • Oxazepam

 

بطور کلی بنزودیازپین ها به عنوان مضعف سیستم اعصاب مرکزی (CNS) عمل می نمایند. این داروها بسته به میزان مصرف می توانند از تسکین خفیف تا اغما را ایجاد کنند. تصور می شود بنزودیازپین ها سبب افزایش یا تسهیل عمل گاما آمینوبوتیریک اسید (GABA)، مهمترین واسطه شیمیائی مهارکننده از طریق اتصال آن به گیرنده گابا نوع A می شوند. به عنوان ضد تشنج، این داروها از طریق تشدید هیپرپلاریزاسیون، توانایی سلول عصبی را برای دپلاریزه شدن تا آستانه مورد نیاز جهت ایجاد پتانسیل عمل کاهش می دهند.