برتیلیوم

موارد مصرف

این دارو در درمان آریتمی های بطنی که به سایر درمان ها مقاوم هستند، مصرف می شود.

مکانیسم اثر

به نظر می رسد که این دارو سبب فرونشاندن سریع فیبریلاسیون بطنی می شود که ناشی از تاثیر مستقیم آن بر روی غشاء سلول میوکارد است. علاوه بر این، تخلیه نوراپی نفرین در انتهای اعصاب محیطی آدرنرژیک و سپس انسداد آدرنرژیک و جلوگیری از آزاد شدن نوراپی نفرین در پاسخ به تحریک عصب سمپاتیک نیز ایجاد می گردد. ظاهراً جلوگیری بیشتر از آزاد شدن نوراپی نفرین به فرونشاندن تاکی کاردی بطنی کمک می نماید.

فارماکوکینتیک

متابولیسم این دارو ناچیز است. نیمه عمر دارو بطور متوسط 10  ساعت (4 - 17  ساعت) است که در عیب کار کلیه به 31.5 ساعت می رسد. اثر این دارو از راه تزریق وریدی در فیبریلاسیون بطنی پس از 5 - 10 دقیقه و در تاکی کاردی بطنی پس از 20 - 120 دقیقه شروع می گردد. از راه تزریق عضلانی، اثر دارو در فیبریلاسیون بطنی پس از 20 - 60 دقیقه و در تاکی کاردی بطنی پس از 20 - 120 دقیقه شروع می شود. طول اثر دارو 6 - 24 ساعت و دفع آن کلیوی است.

عوارض جانبی

کاهش فشار خون، تهوع و استفراغ و نکروز بافت (پس از تزریق عضلانی) بامصرف این داروگزارش شده است.

موارد منع مصرف

این دارو در فئوکروموسیتوم نباید مصرف شود.

هشدارها
  1. درموارد زیر این دارو باید با احتیاط فراوان صورت شود
  2. تنگی آئورت، زیادی فشار خو ن ریوی، کاهش برون ده قلب، عیب کار کلیه.
  3. برتیلیوم همیشه قبل از تزریق وریدی رقیق می شود، مگر در فیبریلاسیون بطنی خطرناک که باید بدون رقیق شدن و با حداکثر سرعت ممکن تزریق شود.
  4. برتیلیوم فقط در درمان کوتاه مدت به کار می رود و باید پس از 3 - 5 روز با کاهش تدریجی، مصرف آن قطع شده و در صورت لزوم درمان با داروی ضد آریتمی خوراکی ادامه یابد.
  5. میزان مصرف دارو از راه تزریق عضلانی حداکثر 5 میلی لیتر بصورت رقیق شده در هر محل تزریق می باشد .به منظور پیشگیری از تخریب بافت، محل تزریق هر بار باید تعویض شود.
  6. تحمل به اثر کاهنده فشار خون معمولاً پس از چند روز ایجاد می شود. طی این مدت، بیمار باید به پشت خوابیده و فشارخون او بدقت کنترل شود.
  7. انفوزیون سریع ممکن است سبب تهوع و استفراغ شده و در بیماران با سن بیش از 65 سال، خطر بروز کاهش فشار خون ارتواستاتیک وجود دارد.
تداخل های دارویی

مصرف همزمان این دارو با سایر داروهای ضد آریتمی سبب افزایش ضعف عضله قلب می شود. مصرف همزمان این دارو با گلیکوزیدهای قلبی توصیه نمی شود، زیرا تخلیه ابتدایی نوراپی نفرین ممکن است سبب افزایش سمیت دیژیتال شود.

مقدار مصرف

بزرگسالان:

در فیبریلاسیون یا تاکی کاردی بطنی(ناپایدار از نظر همودینامیکی) برای درمان فوری، از راه وریدی 5 mg/kg  بدون رقیق شدن تزریق می شود. در صورت تداوم آریتمی، مقدار مصرف تا 10 mg/kg افزایش یافته و در صورت نیاز، مصرف دارو تکرار می گردد. برای درمان مداوم، از راه انفوزیون وریدی، 1 - 2 mg/min از محلول رقیق شده مصرف می شود. بطور متناوب، محلول رقیق شده با مقدار 5 - 10 mg/kg  طی مدت بیش از 8 دقیقه هر 6 ساعت نیز انفوزیون می شود. در سایر آریتمی های بطنی، مقدار5 - 10 mg/kg  ازمحلول رقیق شده طی مدت بیش از 8 دقیقه انقوریون می گردد. در صورت تداوم آریتمی، مقدار مصرف هر 1- 2 ساعت تکرار شده و پس از آن، هر 6 ساعت همین مقدار به عنوان نگهدارنده تزریق وریدی می شود.

 

فرم های دارویی

Injection: 100 mg/2ml, 500 mg/10 mg, 100 mg/20 ml