سفالوسپورین ها

آنچه در این مقاله می خوانید:
کلیات

 

  • Cefalexin
  • Cefazolin
  • Cefepime
  • Cefixime
  • Cefotaxime
  • Ceftazidime
  • Ceftizoxime
  • Ceftriaxone
  • Cefuroxime
  • Cephalothin

 

 

سفالوسپورین ها آنتی بیوتیک هایی با طیف اثر گسترده هستند. طیف اثر این داروها شبیه یکدیگر است، مگر در موارد خاصی که اثر آنها بر یک میکروارگانیسم ویژه با یکدیگر تفاوت دارد. مکانیسم اثر سفالوسپورین ها شبیه پنی سیلین هاست. این داروها در درمان سپتی سمی، پنومونی، مننژیت، عفونت های مجاری صفراوی، التهاب پرده صفاق و عفونت های مجاری ادراری مصرف می شوند. سفالوسپورین ها به طور گسترده در بافت ها و مایعات بدن منتشر می شوند. مهمترین عارضه جانبی فالوسپورین ها نیز حساسیت مفرط است. در حدود 10 درصد از بیمارانی که به پنی سیلین ها حساسیت دارند، خونریزی به علت تداخل در عملکرد فاکتورهای انعقادی خون با مصرف تعدادی از سفالوسپورین ها دیده شده است.