کلرگزیلنول

موارد مصرف

این دارو برای ضد عفونی کردن زخم و پوست مصرف می شود.

مکانیسم اثر

کلرگزینول یک آنتی سپتیک کلرینه فنولیک است که برعلیه بسیاری از باکتری های گرم مثبت و تا حدی استافیلوکوک و باکتری های گرم منفی موثر است.

عوارض جانبی

در موارد نادر، حساسیت پوستی با مصرف این داروگزارش شده است.

نکات قابل توصیه
  1. فعالیت ضدمیکربی این دارو در صورت ترکیب با ترکیبات آلی ممکن است کاهش یابد.
  2. محلول های آبی این دارو ممکن است به آلودگی با میکروارگانیسم ها حساس باشد. بنابراین بهتر است محلول های این دارو، قبل از مصرف تهیه شوند و در طول نگهداری، احتیاط های لازم جهت جلوگیری از آلودگی محلول به عمل آید.
فرم های دارویی

Solution: %5