سیس پلاتین

موارد مصرف

سیس پلاتین در درمان کارسینومای مثانه، تخمدان و بیضه مصرف می شود. همچنین این دارو در درمان کارسینوم های قشر غده فوق کلیه، پستان، رحم، دستگاه گوارش، ریه، پروستات، سر و گردن و تومورهای germcell، نوروبلاستوما و اوستئوسارکوما مصرف می شود.

مکانیسم اثر

سیس پلاتین مشابه عوامل آلکیله کننده از طریق ایجاد اتصال بین رشته های DNA و نیز RNA، در عملکرد آنها تداخل می کند.

فارماکوکینتیک

سیس پلاتین به سرعت از طریق  واکنش های غیر آنزیمی هیدرولیز می شود. از سد خونی - مغزی براحتی عبور نمی کند. نیمه عمر آن حدود یک ساعت است. دفع آن عمدتاً کلیوی است ولی پلاتین ناشی از هیدرولیز دارو ممکن است تا 4 ماه در بافت ها باقی بماند.

عوارض جانبی

کم خونی ثانویه، نوتروپنی، ترومبوسیتوپنی، سمیت کلیوی، افزایش اسید اوریک خون یا نفروپاتی ناشی از اسید اوریک و سمیت شنوائی از عوارض شایع سیس پلاتین هستند.

هشدارها
  1. مصرف این دارو در بیماران مبتلا به نارسائی شنوائی، باید با احتیاط فراوان صورت گیرد.
  2. اثرات سوء دارو بر روی شنوائی در کودکان ممکن است شدیدتر باشد.
  3. طی مصرف دارو، ارزیابی نورولوژیک و میزان شنوائی بیمار باید انجام شود.
تداخل های دارویی

مصرف همزمان سیس پلاتین با داروهای سمی برای کلیه یا سیستم شنوائی باعث تشدید عوارض جانبی دارو می شود.

نکات قابل توصیه
  1. انفوزیون وریدی مایعات به مقدار زیاد هنگام تجویز سیس پلاتین، باعث کاهش سمیت کلیوی یا شنوائی ناشی از دارو می گردد. همچنین افزایش میزان ادرار قبل و طی درمان با دارو، کمک بسیار زیادی به کاهش عوارض جانبی دارو می کند.
  2. انفوزیون آهسته وریدی سیس پلاتین طی 1 - 5 روز کمتر باعث تهوع و استفراغ می شود، ولی تاثیری روی میزان بروز سمیت کلیوی یا شنوائی ندارد.
  3. برای جلوگیری از سمیت کلیوی تجمعی، توصیه می شود مصرف مجدد دارو حداقل 3 - 4 هفته بعد از مصرف اولیه صورت گیرد.
مقدار مصرف

در درمان تومورهای متاستاز یافته بیضه20 mg/m2   به مدت 5 روز مصرف می شود. در درمان تومورهای متاستاز یافته تخمدان 50 mg/m2 هر 3 هفته یکبار همراه با دوکسوروبیسین یا 100 mg/m2 به تنهائی هر 4 هفته یکبار تزریق وریدی می شود. در درمان سرطان پیشرفته مثانه، مقدار 50 – 70 mg/m2 هر 3 - 4 هفته تزریق وریدی می شود. مقدار مصرف دارو در یک دوره درمانی نباید 120 mg/m2  بیشتر شود.

فرم های دارویی

Injection: 10 mg, 50 mg