سیتی کولین

موارد مصرف

سیتی کولین در ضربه های مغزی در مراحل حاد و تحت حاد آسیب عروق مغزی استفاده می گردد.

مکانیسم اثر

به نظر می رسد این دارو با تحریک بیوسنتز فسفولیپیدها و کاهش التهاب باعث تثبیت غشا سلولی می گردد.

فارماکوکینتیک

 این دارو از سد خونی - مغزی عبورمی کند.

هشدارها

این دارو اثر کاهنده فشار خون ندارد، بنابراین در صورت آسیب های عروق مغزی ناشی از فشار خون، این دارو جایگزین داروهای ضد فشار خون نمی گردد.

مقدار مصرف

بزرگسالان:

در مرحله حاد آسیب عروق مغزی مقدار 500 - 750 میلی گرم در مقادیر تقسیم شده طی 24ساعت تزریق عضلانی می گردد. در عوارض و خونریزی های مغزی بعد از تصادف مقدار 250 میلی گرم در 24 ساعت مصرف می شود.

کودکان:

مقدار 250 میلی گرم در دو مقدار منقسم طی24 ساعت مصرف می.شود.

فرم های دارویی

Injection: 250 mg/2 ml