کلادریبین

موارد مصرف

کلادریبین در درمان لوسمی hairycell بکار می رود و در درمان لوسمی لنفوسیتیک مزمن، لنفوم های غیرهوچکینی و ماکروگلوبولینمی والدنستروم نیز مصرف شده است.

مکانیسم اثر

متابولیت های فسفریله شده کلادریبین در لنفوسیت ها و منوسیت ها تجمع یافته و این سلول ها را از بین می برند. اثر دارو در چرخه سلولی غیراختصاصی بوده و به یک میزان در مرحله تقسیم و استراحت لنفوسیت ها اثر می کند.

فارماکوکینتیک

کلادریبین از سد خونی - مغزی عبور می کند. متابولیسم دارو سلولی است. در انفوزیون مداوم وریدی نیمه عمر توزیع دارو حدود 30 دقیقه و نیمه عمر نهایی آن 7 ساعت است.

عوارض جانبی

کم خونی شدید، عفونت، نوتروپنی شدید، بثورات پوستی و ترومبوسیتوپنی از عوارض جانبی مهم و نسبتاً شایع دارو می باشند.

هشدارها
  1. دارو به میزان قابل توجهی برای سلول های خون ساز سمیت دارد.
  2. در صورت بروز سمیت عصبی مصرف دارو قطع شود.
  3. دوره های بعدی درمانی با کلادریبین باید با احتیاط فراوان و در صورتی انجام شود که اثرات خونی دوره قبلی از بین رفته باشد.
نکات قابل توصیه
  1. در دو هفته اول درمان لوسمی hairy cell، کم خونی، نوتروپنی و ترومبوسیتوپنی بدتر می شود و سپس علائم بهبود می یابد.
  2. طی یک ماه اول درمان بدلیل کم خونی ممکن است نیاز به انتقال خون باشد. زمان متوسط برای بازگشت هموگلوبین به میزان طبیعی 8 هفته است.
  3. تب، بین روزهای پنجم و هفتم درمان و یا کمی دیرتر بروز می کند و معمولاً در لوسمی hairy cell دیده می شود. در صورت بروز تب، بیمار از نظر عفونت بررسی شود. عفونت به دلیل کاهش منوسیت ها است و 6 - 12 ماه بعد تعداد منوسیت ها به میزان طبیعی برمی گردد.
  4. زمان متوسط برای بازگشت تعداد پلاکت های کاهش یافته به میزان طبیعی (بدلیل ترومبوسیتوپنی ناشی از دارو) 12 روز است. در موارد غیر لوسمی hairy cell، این زمان طولانی تر بوده و کاهش مقدار مصرف و تکرار دوره درمان ممکن است نیاز باشد.
مقدار مصرف

در درمان لوسمی hairy cell بصورت انفوزیون وریدی مداوم 0.1 mg/kg/day بمدت 7 روز مصرف می شود. در این بیماری بطور معمول فقط یک دوره درمان کافی است.

فرم های دارویی

Injection: 10 mg/10 ml, 10 mg/5 ml