کلوگزاسیلین

موارد مصرف

کلوگزاسیلین در درمان عفونت های ناشی از گونه های استافیلوکوک که پنی سیلیناز تولید می کنند، مصرف می شود.

فارماکوکینتیک

50 درصد دارو از راه خوراکی جذب می شود که در حضور غذا کاهش می یابد. غظت سرمی آن پس از 1 - 2 ساعت به اوج خود می رسد. نیمه عمر دارو 1 - 0.5 ساعت است که در صورت عیب کار کلیه تا 2.5 ساعت به صورت تغییر نیافته از راه کلیه دفع می شود.

عوارض جانبی

واکنش های حساسیتی شامل کهیر، تب، درد مفاصل، آنژیوادم، شوک آنافیلاکتیک در بیمارانی که دچار حساسیت مفرط می شوند، با مصرف این دارو گزارش شده است.

موارد منع مصرف

در صورت وجود سابقه آلرژیک به پنی سیلین ها نباید مصرف شود.

هشدارها

در صورت وجود سابقه بیماری گوارشی بویژه کولیت وابسته به آنتی بیوتیک و عیب کار کلیه این دارو باید با احتیاط فراوان مصرف شود.

تداخل های دارویی

مصرف همزمان پنی سیلین ها با متوترکسات منجر به کاهش کلیرانس متوترکسات و در نتیجه مسمومیت با این دارو می شود.

نکات قابل توصیه
  1. در بیماران مبتلا به عیب کار کلیه به کاهش مقدار مصرف دارو نیازی نیست، مگر اینکه عیب کار کلیه شدید باشد.
  2. کلوگزاسیلین خوراکی را باید با معده خالی ترجیحاً یک ساعت قبل از غذا مصرف کرد.
مقدار مصرف

خوراکی

بزرگسالان:

مقدار مصرف این دارو از راه خوراکی 250 - 500 میلی گرم هر 6 ساعت و حداقل 30 دقیقه قبل از غذا می باشد.

کودکان:

مقدار مصرف دارو برای کودکان با سن تا 2 سال معادل یک چهارم و برای کودکان با سن 2 - 10 سال معادل نصف مقدار مصرف بزرگسالان خواهد بود.

 

تزریقی

بزرگسالان:

در تزریق وریدی 250 - 500 میلی گرم هر 6 ساعت مصرف می شود. در درمان عفونت های شدید این مقادیر را می توان تا 2 برابر افزایش داد.

کودکان:

مقدار مصرف دارو برای کودکان با سن تا 2 سال معادل یک چهارم و برای کودکان با سن 2 - 10 سال معادل نصف مقدار مصرف بزرگسالان خواهد بود.

فرم های دارویی

Capsule or Tablet: 250 mg, 500 mg (as Sodium)

Injection: 250 mg, 500 mg, 1 g (as Sodium)