کلودیون

آنچه در این مقاله می خوانید:
موارد مصرف

این ترکیب به عنوان محافظ پوسـت و در بریدگی ها و خراش های کوچک بکار می رود.

مکانیسم اثر

کلودیون مایع ویـسکوز حـاوی 40 گـرم پیروکسیلین در 750 میلی لیتـر اتـر و 250 میلـی لیتـر الکل در هر لیتر از محلول است.

هشدارها

این ترکیب قابلیت اشتعال بالایی دارد.

فرم های دارویی

Topical Solution