فاکتورهای محرک کلونی

آنچه در این مقاله می خوانید:
کلیات
  • Filgrastim
  • Molgramostim

 

بطور کلی فاکتورهای محرک کلنی درون زاد بر روی سلول های خون ساز از طریق پیوند به گیرنده های سطحی ویژه سلول و تحریک تکثیر، تمایز و فعا ل سازی سلول هاعمل می کنند. فاکتورهای محرک کلنی از نوع نو ترکیب(recombinant)  نیز دارای فعالیت بیولوژیک یکسان با هورمون های درون زاد می باشند. عمل این فاکتورهای رشد، تسریع تمایز سلول های مولد میلوئید به گرانولوسیت و مونوسیت می باشد. فیلگراستیم بر روی سلول هایی که قادر به تشکیل گرانولوسیت نوتروفیل می باشد، عمل می کند. مولگراموستیم نیز سبب تحریک نمو سلول های سفید، به ویژه گرانولوسیت ها، ماکروفاژ ها و مونوسیت ها می شود.