دانوروبیسین

موارد مصرف

دانوروبیسین در درمان اریترولوسمی، لوسمی حاد لنفوبلاستیک، لوسمی حاد میلوسیتیک و لوسمی حاد منوسیتیک بکار می رود. همچنین مصرف آن در درمان نوروبلاستوما، لنفوم های غیر هوچکینی، سارکوم اوینگ، تومور ویلمز و لوسمی مزمن میلوسیتیک توصیه شده است.

مکانیسم اثر

دانوروبیسین در فاز S تقسیم سلولی فعال است اما در چرخه سلولی بطور اختصاصی عمل نمی کند. با اتصال به DNA  باعث مهار ساخت DNA و RNA می شود.

فارماکوکینتیک

بسرعت در بدن منتشر و بویژه در کلیه ها، طحال، کبد و قلب بصورت تغییر نیافته و متابولیت جایگزین می شود. از سد خونی - مغزی عبور نمی کند. متابولیسم سریع کبدی دارد. نیمه عمر دفع دانوروبیسین 18.5 ساعت است.

عوارض جانبی

ازوفاژیت، استئوماتیت، لکوپنی، مسمومیت قلبی و نکروز بافتی از عوارض جانبی مهم و نسبتاً شایع دارو هستند.

هشدارها

در صورت وجود بیماری قلبی و یا انفیلتراسیون سلول تومور مغز استخوان این دارو باید با احتیاط فراوان مصرف شود.

تداخل های دارویی

با آلوپورینول، کولشی سین، سیکلوفسفامید، دوکسوروبیسین و داروهای سمی برای کبد تداخل دارد.

نکات قابل توصیه
  1. بدلیل نکروز بافتی فقط به صورت تزریق وریدی بکار می رود. (بدلیل بروز ترومبوفلبیت و تحریک ورید از انفوزیون وریدی نیز خودداری شود.
  2. فاصله دوره های درمانی آن نباید کمتر از 21 روزباشد تا فعالیت مغز استخوان به حالت عادی برگردد.
مقدار مصرف

 

در عیب کار کبد برای بیمارانی که غلظت بیلیروبین آنها 1.2-3 میلی گرم در صد میلی لیتر است، 75 درصد مقادیر مصرف معمولی و در بیمارانی که غلظت بیلیروبین آنها بیش از 3 میلی گرم در صد میلی لیتر است، نصف مقدار معمولی توصیه می شود. در عیب کار کلیه برای بیمارانی که غلظت کراتینین سرم آنها بیش از 3 میلی گرم در صد میلی لیتر است نصف مقدار مصرف معمول توصیه شده است.

 

بزرگسالان:

در لوسمی حاد لنفوسیتیک بصورت وریدی 45 mg/m2  در روزهای اول و دوم و سوم یک دوره 32 روزه در ترکیب با وینکریستین و پردنیزولون و آسپاراژیناز بکار می رود. در لوسمی حاد غیرلنفوسیتیک بصورت وریدی45 mg/m2  در روزهای اول و دوم و سوم اولین دوره و روزهای اول و دوم دومین دوره در ترکیب با وینکریستین بکار می رود. حداکثر مقدار مصرف تا 550 mg/m2 و در افرادی که سابقه پرتودرمانی در ناحیه سینه داشته اند برای کاهش خطر مسمومیت قلبی، 450 mg/m2  می باشد. در افراد مسن 60 سال و بیشتر در لوسمی حاد غیر لنفوسیتیک30 mg/m2  بصورت وریدی در روزهای اول و دوم و سوم شروع اولین دوره درمان و در روزهای اول و دوم دومین دوره درمان در ترکیب با سیتارابین بکار می رود.

کودکان:

در لوسمی حاد لنفوسیتیک25 mg/m2   بصورت وریدی یکبار در هفته همراه با وینکریستین و پردنیزولون بکار می رود.

فرم های دارویی

Injection: 20 mg