دکسترومتورفان

موارد مصرف

دکسترومتورفان برای درمان علامتی سرفه های بدون خلط ناشی از گلو درد ساده و سرماخوردگی یا محرک های استنشاق شده بکار می رود.

مکانیسم اثر

دکسترومتورفان با اثر مستقیم بر مرکز سرفه در بصل النخاع، بازتاب سرفه را تضعیف می کند.

فارماکوکینتیک

متابولیسم دارو کبدی بوده و بسرعت و به میزان وسیعی به متابولیت فعال دکستروفان تبدیل می شود. اثر دارو طی 30 دقیقه شروع و برای 6 ساعت باقی می ماند. دکسترومتورفان عمدتاً از کلیه ها و به صورت تغییر نیافته یا متابولیت دفع می شود.

عوارض جانبی

سایکوز سمی (فعالیت مفرط، توهمات بینایی و شنوائی) پس از مصرف 30 میلی گرم یا بیشتر از دارو گزارش شده است. با مصرف مقادیر خیلی زیاد دارو ضعف تنفسی گزارش شده است.

هشدارها

در صورت وجود آسم، عیب کار کبد و یا سرفه خلط دار باید با احتیاط مصرف شود.

تداخل های دارویی
  • در صورت مصرف همزمان با فرآورده های حاوی الکل، داروهای کاهنده فشار خون با اثر مضعف CNS مانند کلونیدین و متیل دوپا، داروهای مضعف CNS بویژه بیهوش کننده ها، باربیتورات ها، داروهای مخدر شبه تریاک یا ضد افسردگی های سه حلقه ای، ممکن است اثرات مضعف CNS این داروها یا دکسترومتورفان تشدید شود.
  • مصرف همزمان مهارکننده های مونوآمین اکسیداز (MAO) از جمله فورازولیدون و پروکاربازین، ممکن است باعث بروز بحران آدرنرژیک، کلاپس، اغماء، سرگیجه، تهییج، افزایش فشار خون، افزایش دمای بدن، خونریزی داخل مغزی، بیحالی، تهوع، رفتار جنون آمیز، اسپاسم و لرزش شود.
نکات قابل توصیه
  1. دارو ممکن است باعث اعتیاد شود.
  2. در صورتی که تا 7 روز پس از مصرف دارو سرفه ادامه داشت یا درصورت تب شدید، بثورات جلدی یا سر درد مداوم همراه با سرفه، به پزشک مراجعه گردد.
مقدار مصرف

بزرگسالان:

مقدار 10 - 20 میلی گرم هر چهار ساعت یا 30 میلی گرم هر 6 - 8 ساعت برحسب نیاز مصرف می شود. بیشینه مصرف دارو برای بزرگسالان تا120 mg/day  می باشد.  

 

کودکان:

مصرف این دارو در کودکان کوچکتر از دو سال توصیه نمی شود. در کودکان 2 - 6 سال مقدار 2.5 - 5 میلی گرم هر چهار ساعت یا 7.5 میلیگرم هر 6 - 8 ساعت برحسب نیاز مصرف می شود که نباید از 30 mg/day تجاوز نماید. درکودکان 6 – 12 سال مقدار 5 - 10 میلی گرم هر چهار ساعت برحسب نیاز مصرف می شود که نباید از 60 mg/day تجاوز نماید.

فرم های دارویی

Tablet: 15 mg

Oral Drops: 4 mg/ml

Syrup: 15 mg/5 ml