دکستروز - اتانول

موارد مصرف

این ترکیب برای افزایش مقدار کالری دریافت شده و تامین مایعات بدن مصرف می شود.

مکانیسم اثر

این فرآورده منبع تامین کربوهیدرات - کالری است و سطح گلوکز خون را بهبود می بخشد. هر میلی لیتر از الکل 5.6 کالری و هر گرم دکستروز 3.4 کالری انرژی تولید می نماید.

فارماکوکینتیک

اتیل الکل با سرعت 10 - 20ml/hr  متابولیزه می شود. اگر سرعت انفوزیون بیش از سرعت متابولیسم باشد، اثر تسکین بخش الکل ظاهر می شود. الکل عمدتاً در کبد به استات یا استالدئید متابولیزه می گردد.

عوارض جانبی

تب، عفونت در محل تزریق، ترومبوز وریدی یا فلبیت، نشت محلول به بافت های اطراف رگ و افزایش حجم خون با مصرف این دارو گزارش شده است. با تزریق سریع، به علت مسمومیت ناشی از الکل، سرگیجه، برافروختگی، عدم درک زمان، مکان و ارتباط های فردی یا تسکین نیز ممکن است بروز نماید.

هشدارها
  1. این ترکیب در موارد عیب کار کبد، شوک بعد از جراحی جمجمه، خونریزی بعد از زایمان یا احتمال بروز آن و عیب بارز کار کلیه باید با احتیاط مصرف شود.
  2. تزریق وریدی این محلول ممکن است منجر به افزایش مایعات بدن و در نتیجه کاهش غلظت الکترولیت های سرم، زیادی آب بدن، حالت های احتقانی یا خیز ریوی شود.
  3. در صورت بروز مسمومیت ناشی از الکل یا حالت تسکین، باید سرعت انفوزیون را کاهش داد یا انفوزیون را بطور موقت قطع کرد.
تداخل های دارویی
  1. در صورت مصرف همزمان این فرآورده با باربیتورات ها، بنزودیازپین ها، متوکلوپرامید و فنوتیازین ها ضعف CNS ناشی از این داروها تشدید خواهد شد.
  2. اثرات فارماکولوژیک انسولین در صورت مصرف همزمان با این فرآورده ممکن است افزایش یابد و منجر به بروز کمی قند خون گردد.
  3. سایمتیدین ممکن است غلظت پلاسمایی اتانل را افزایش دهد.
نکات قابل توصیه
  1. وضعیت بیمار از نظر تعادل مایع و غلظت الکترولیت ها و تعادل اسید و باز باید پیگیری شود.
  2. محلول باید به آهستگی تزریق گردد و بیمار باید از نظر بروز بیقراری یا خواب آلودگی تحت نظر قرار گیرد.
  3. هنگام تزریق باید دقت نمود تا دارو به بافت های اطراف رگ نشت نکند.
مقدار مصرف

بزرگسالان:

میزان 1 - 2 لیتر در 24 ساعت تزریق می شود. معمولاً بزرگسالان قادر به متابولیزه کردن 10 میلی لیتر الکل در ساعت می باشند.

کودکان:

بسته به وزن کودک و پاسخ بالینی تا 40 ml/kg یا 350 – 1000 میلی لیتر  در 24 ساعت تزریق می شود.

فرم های دارویی

 Injection Solution: Dextrose 5% and Ethanol 5%