دوبوتامین

موارد مصرف

دوبوتامین به صورت تزریقی به عنوان یک داروی اینوتروپیک و برای کنترل برادیکاردی در سکته قلبی، جراحی قلب، آسیب های عضله قلب، شوک سپتیک و کاردیوژنیک و همچنین پیشگیری و درمان کاهش حاد فشارخون مصرف می شود.

مکانیسم اثر

دبوتامین دارای اثر اینوتروپیک مستقیم است و با تحریک مستقیم گیرنده های بتا - یک قلب، قدرت انقباضی عضله قلب و حجم ضرب های آن را افزایش می دهد و در نتیجه باعث افزایش برون ده قلب می شود. دوبوتامین فشار زیاد ناشی از پرشدن بطن را کاهش می دهد (کاهش پیش بار) و هدایت گره دهلیزی بطنی را تسهیل می نماید. افزایش برون ده قلب ناشی از این دارو، بیش از اثرات دوپامینرژیک آن سبب بهبود جریان خون کلیوی و میزان دفع ادرار می شود.

فارماکوکینتیک

متابولیسم این دارو کبدی است و به ترکیبات غیرفعال تبدیل می شود. نیمه عمر دارو تقریباً 2 دقیقه است و اثر آن پس از 1 - 2 دقیقه شروع می شود. اگر سرعت انفوزیون آهسته باشد، زمان شروع اثر ممکن است تا 10 دقیقه افزایش یابد. طول اثر دارو کمتر از  5دقیقه و دفع آن عمدتاً از طریق کلیه ها و به صورت متابولیت است.

عوارض جانبی

تاکیکاردی و افزایش قابل ملاحظه در فشارخون سیستولی و ندرتا هیپوکالمی با این دارو گزارش شده است.

موارد منع مصرف

این دارو در بیماران مبتلا به تنگی ایدیوپاتیک هیپرتروفیک زیر آئورتی نباید مصرف شود.

هشدارها
  1. این دارو در صورت وجود کمی حجم خون یا سکته قلبی باید با احتیاط فراوان مصرف شود.
  2. سرعت انفوزیون و طول درمان به پاسخ بیمار بستگی دارد. این پاسخ با سرعت ضربان قلب، وجود فعالیت نابجای قلبی، فشارخون، جریان ادرار و در صورت امکان، اندازه گیری فشار وریدی مرکزی یا فشار گوه ای و برون ده قلب تعیین می شود.
  3. کاهش شدید فشار خون باعث پیچیده شدن شوک کاردیوژنیک می شود.
نکات قابل توصیه
  1. انفوزیون دوبوتامین همزمان با هپارین و هیدروکورتیزون، سفازولین، سفالوتین و پنی سیلین از یک لوله انفوزیون توصیه نمی شود.
  2. دوبوتامین با محلول های قلیایی مانند بی کربنات سدیم، ناسازگاری دارد.
  3. تغییر رنگ محلول به رنگ صورتی به علت اکسیداسیون جزئی است. باوجود این، اگر دارو در طول مدت توصیه شده مصرف شود، از قدرت آن کاسته نمی شود.
مقدار مصرف

مقدار 2.5 - 15 mcg/kg/min انفوزیون وریدی می شود که برحسب پاسخ بیمار تنظیم می گردد. انفوزیون وریدی دارو در کودکان با سرعت 5 - 20 mcg/kg/min می باشد.

فرم های دارویی

Injection: 250 mg/20 ml