ادتات کلسیم دی سدیم

موارد مصرف ادتات کلسیم دی سدیم

ادتات کلسیم دی سدیم در درمان مسمومیت حاد و مزمن با سرب و بعضی فلزات سنگین و همچنین در آنسفالوپاتی ناشی از آن استفاده می گردد.

مکانیسم اثر

فلزات سنگین مانند سرب، به سهولت جانشین کلسیم موجود در این دارو شده و در نتیجه کمپلکس پایداری تشکیل می شود که از طریق ادرار دفع می گردد.

فارماکوکینتیک

این دارو از راه تزریقی بخوبی جذب می گردد. نیمه عمر دارو حدود 20 – 60  دقیقه است و از راه کلیه ها دفع می گردد.

عوارض جانبی ادتات کلسیم دی سدیم

احتمال نکروز لوله های کلیوی به خصوص در کم ادراری وجود دارد.

موارد منع مصرف

دارو در بی ادراری و کم ادراری نباید مصرف شود.

هشدارها

به دلیل عوارض سمی و کشنده آن، از انفوزیون سریع داخل وریدی باید خودداری گردد و حتی الامکان به صورت عضلانی استفاده شود.

مقدار مصرف ادتات کلسیم دی سدیم

توجه: یک گرم از دارو با 50 – 250 میلی لیتر محلول کلرور سدیم تزریقی یا محلول دکستروز 5% رقیق می شود.

 

بزرگسالان:

در بزرگسالان بدون علائم بالینی این محلول در مدت حداقل یک ساعت دوبار در روز و به مدت 5 روز انفوزیون وریدی می شود و سپس درمان به مدت 2 روز قطع می گردد. در صورت لزوم پس از آن به مدت 5 روز مجددا تزریق شروع می شود.

در افراد با مسمومیت متوسط یا بدون علائم، نباید بیشتر از50 mg/kg/day  مصرف گردد. تجویز عضلانی دارو نباید از35 mg/kg  دو بار در روز (مقدار کل 75mg/kg/day) تجاوز کند.

 کودکان:

مقدار مصرف روزانه در کودکان، مشابه مقدار مصرف بزرگسالان است که در فواصل 8 – 12 ساعت تجویز می گردد. درمان برای 3 – 5 روز ادامه یابد. دومین دوره درمان پس از یک دوره استراحت چهار روز یا بیشتر شروع می شود.

فرم های دارویی

Injection: 50 mg/ml