ادتات دی کبالت

موارد مصرف ادتات دی کبالت

این دارو در درمان مسمومیت شدید با سیانور به کار می رود.

مکانیسم اثر

ترکیبات کبالت کمپلکس پایداری با سیانور تشکیل می دهند.

فارماکوکینتیک

بصورت کمپلکس با سیانید از راه کلیه ها دفع می گردد.

عوارض جانبی ادتات دی کبالت

این دارو ممکن است سبب بروز کمی فشارخون، تاکیکاردی،تهوع و استفراغ و واکنش های حساسیتی شود.

موارد منع مصرف
  1. همانند بقیه ترکیبات EDTA، این دارو در بی ادراری و کم ادراری نباید مصرف شود.
  2. این دارو با هدف پیشگیری نباید مصرف شود.
هشدارها

به دلیل عوارض سمی، از تزریق سریع داخل وریدی و همچنین مواردی که مسمومیت با سیانید ثابت نشده باشد، باید خودداری گردد.

مقدار مصرف ادتات دی کبالت

مقدار 300 میلی گرم (20 میلی لیتر)  از دارو طی یک دقیقه به صورت وریدی تزریق می شود. پس از آن بلافاصله مقدار 50 میلی لیتر از محلول دکستروز50  درصد از طریق همان سوزن تزریق می شود. درصورت لزوم، می توان تزریق دارو و دکستروز را تکرار کرد.

فرم های دارویی

Injection: 300 mg/20 ml