انفلوران

موارد مصرف

انفلوران بعنوان بیهوش کننده برای القاء و ادامه بیهوشی مصرف می شود. انفلوران همچنین با مقادیر مصرف کم به عنوان مکمل بیهوشی عمومی در طول زایمان در عمل جراحی سزارین و زایمان واژینال مصرف می شود.

فارماکوکینتیک

حداقل غلظت آلوئولی (MAC) انفلوران هنگام مصرف با اکسیژن 1.68% و هنگام مصرف با نیتروزاکساید هفتاد درصد، 0.57% است. ضریب توزیع خون به گاز آن 1.91 است. شروع بیهوشی با آن سریع و طی 7 - 10 دقیقه بروز می کند. تا حدود 2.4% مقدار مصرف آن در کبد متابولیزه می شود. حدود 80 درصد آن به صورت تغییر نیافته از طریق ریه ها دفع می شود. اثر این دارو به سرعت شروع می شود.

موارد منع مصرف

در صورت وجود هیپرترمی بدخیم یا سابقه ابتلا به آن و در افراد مستعد نباید مصرف شود. مصرف این دارو در نارسایی شدید کلیه ممنوع است.

هشدارها
 1. انفلوران با غلظت های بیهوش کننده ممکن است باعث شل شدن رحم شده و همچنین پاسخ رحم به داروهای اکسیتوسیک را کاهش دهد.
 2. سطوح عمیق تر بیهوشی با انفلوران، بخصوص در حضور تنفس بیش از حد ممکن است باعث ایجاد فعالیت های تشنجی در الکتروآنسفالوگرام شود.
 3. این دارو شدیداً موجب تضعیف عملکرد قلب و دستگاه تنفس می شود.
 4. تضعیف عضله قلب توسط این دارو ممکن است موجب افت برون ده قلبی و کاهش فشار خون شریانی گردد.
 5. در افراد حساس به هوشبرهای هالوژنه، ممکن است سمیت کبدی ایجاد نماید.
 6. این دارو در موارد عیب کار کبد یا یرقان یا آسیب شدید کبدی در اثر تماس قبلی با انفلوران باید با احتیاط فراوان مصرف شود.
 7. این دارو باید توسط متخصصین بیهوشی بکار رود و سایل لازم جهت احیای قلبی - تنفسی باید در دسترس باشند. در طول مصرف دارو، بررسی وضعیت تنفسی بیمار توصیه می شود.
تداخل های دارویی
 • انفلوران با آمینوگلیکوزیدها، خون حاوی ترکیبات ضد انعقاد سیترات (در صورت انتقال مقادیر زیاد خون)، عوامل مهارکننده عصبی - عضلانی، کاتکل آمین ها (دوپامین، اپی نفرین، نوراپی نفرین)، پلی میکسین ها و لوودوپا تداخل دارد.
 • ایزونیازید ممکن است باعث افزایش تولید متابولیت های فلوراید از انفلوران که بالقوه نفروتوکسیک هستند، شود.
نکات قابل توصیه
 1. در صورت مصرف انفلوران برای ادامه بیهوشی، توصیه می شود مقدار آن بتدریج افزایش یابد.
 2. در صورت استفاده از تنفس مکانیکی، برای جلوگیری از خطربروز تشنج و یا تحریک CNS از تنفس بیش از حد باید خودداری شود.
 3. انفلوران به دلیل طول اثر کوتاه خود هیچگونه اثرات ضد دردی قابل توجهی بعد از جراحی ایجاد نمی کند. بنابراین برخلاف سایر بیهوش کننده ها ممکن است به مصرف یک داروی ضد درد بعد از پایان جراحی نیاز باشد.
 4. تا 24 ساعت پس از بیهوشی، هنگام رانندگی یا کار با ماشین آلاتی که نیاز به هوشیاری دارند، باید احتیاط نمود.
 5. تا 24 ساعت پس از بیهوشی، از مصرف فرآورده های حاوی الکل یا سایر داروهای مضعف CNS باید خودداری نمود.
 6. در صورت مصرف برای القای بیهوشی، توصیه می شود که غلظت داده به آهستگی یعنی 0.5 درصد در هر چند بار تنفس، افزایش یابد.
مقدار مصرف

بزرگسالان:

برای القاء بیهوشی در جراحی ها مقدار مصرف دارو باید برای هر بیمار جداگانه تعیین شود. به عنوان ادامه دهنده بیهوشی 0.5 - 3 درصد اسنتشاق می شود. به عنوان داروی همراه در اعمال جراحی زنان و زایمان  0.5 - 1درصد و برای زایمان واژینال  0.25 - 1درصد استنشاق می شود. حداکثر مقدار مصرف در بزرگسالان برای القاء بیهوشی 4.5% و به عنوان ادامه دهنده بیهوشی 3% است.

کودکان:

مقدار مصرف دارو در کودکان باید برای هر بیمار به طور جداگانه تعیین شود.

فرم های دارویی

For Inhalation