افدرین

موارد مصرف

افدرین برای درمان علامتی آسم نایژه ای و انسداد برگشت پذیر راه های تنفسی، رفع احتقان بینی یا محرک سیستم عصبی مرکزی مصرف می شود. بعلاوه، این دارو برای برگرداندن کاهش فشارخون ناشی از بیحسی نخاعی یا اپیدورال نیز بصورت آهسته انفوزیون می شود.

مکانیسم اثر

افدرین یک مقلد سمپاتیک است که به طور مستقیم و غیرمستقیم برگیرنده های آلفا و بتا آدرنرژیک اثر می کند. این دارو با تحریک گیرنده های بتا دو آدرنرژیک، عضلات صاف نایژه را شل می کند و با برطرف نمودن اسپاسم حفیف نایژه، ظرفیت حیاتی را افزایش می دهد وعمل تهویه را بهبود می بخشد. بعلاوه، با تحریک گیرنده های آلفا و بتا آدرنرژیک و افزایش آزادسازی نوراپی نفرین از اعصاب سمپاتیک باعث افزایش فشارخون سیستولی و دیاستولی و افزایش برون ده قبلی می گردد.

فارماکوکینتیک

متابولیسم دارو کبدی است و پس از تزریق عضلانی یا زیرجلدی به سرعت جذب می شود. دفع دارو کلیوی است. اثر دارو 10 - 20 دقیقه پس از تزریق داخل عضلانی شروع 30 - 60 دقیقه پس از تجویز  25 - 50 میلی گرم می ماند.

عوارض جانبی

آریتمی، تاکی کاردی، اضطراب، آریتمی، خشکی زبان، بیقراری، بی اشتهایی، درد آنژین، انقباض عروقی و افزایش فشارخون، گشادی عروق و کاهش فشارخون، سردرد، احتباس ادراری، لرزش، تعریق و بی خوابی از عوارض شایع افدرین می باشند.

هشدارها
  1. این دارو در صورت وجود بیماری های قلبی – عروقی شامل آنژین صدری، آریتمی قلبی، نارسایی عروق کرونر، پرکاری تیروئید، دیابت، بیماری ایسکمی قلبی، افزایش فشارخون، نقص عملکرد کلیوی باید با احتیاط فراوان مصرف شود.
  2. این دارو در مقایسه با سایر محرک ها ی گیرنده بتا دوآدرنرژیک عوارض جانبی بیشتری دارد و به دلیل بروز آریتمی و سایر عوارض جانبی، کمتر مناسب است. از این رو، حتی الامکان باید از مصرف این دارو خودداری گردد.
  3. در صورت وجود هیپرتروفی پروستات مصرف دارو ممکن است باعث احتباس ادرار شود.
  4. تداخل دارو با مهارکننده های مونوآمین اکسید از نظر بالینی اهمیت فراوان دارد.
  5. دفع دارو و متابولیت های آن در صورت اسیدی شدن ادرار افزایش و با قلیایی شدن ادرار کاهش می یابد.
تداخل های دارویی

مصرف همزمان کلروفرم، یا هالوتان با افدرین ممکن است خطر آریتمی شدید بطنی را به ویژه در بیماران دارای سابقه بیماری قلبی افزایش دهد. مصرف همزمان این دارو با مسددهای بتا ممکن است با اثر گشادکنندگی برونش افدرین مقابله نماید. مصرف همزمان افدرین با مسددهای بتا ممکن است با خطر افزایش فشارخون و برادی کاردی شدید با احتمال ایست قلب همراه باشد. مصرف همزمان افدرین با مهارکننده ها ی منوآمین اکسیداز ممکن است اثرات تحریک قلبی - عروقی افدرین را در نتیجه آزادشدن کاتکولامین ها طولانی و تشدید نماید. مصرف همزمان این دارو با گلیکوزیدهای دیژیتال ممکن است خطر آریتمی قلبی را افزایش دهد.

نکات قابل توصیه
  1. برای به حداقل رسانیدن احتمال بی خوابی، دارو چندین ساعت قبل از خواب مصرف شود.
  2. در صورت سابقه حساسیت نسبت به مقلدهای سمپاتیک یا وجود بیماری های قلبی - عروقی این دارو با احتیاط مصرف شود.
  3. مصرف همزمان دارو با مسددهای بتا آدرنرژیک، کدئین، گلیکوزیدهای دیژیتال، مهارکننده های منوآمین اکسیداز و دارو های ضد افسردگی سه حلقه ای باید با احتیاط صورت پذیرد.
مقدار مصرف

برای معکوس نمودن کاهش فشار خون ناشی از بیحسی نخاعی یا اپیدورال مقدار 3 mg/ml دارو بصورت انفوزیون آهسته وریدی تجویز می شود. تجویز دارو در صو رت لزوم می تواند هر 3 - 4 دقیقه به میزان 3 - 6 میلی گرم تا حداکثر 30 میلی گرم تکرار شود. برای رفع انسداد برگشت پذیر راه های تنفسی 15 - 60 میلی گرم از دارو سه بار در روز برای بزرگسالان تجویز می گردد. برای کودکان تا سن یکسال 7.5 میلی گرم سه بار در روز 1 - 5 سالگی 15 میلی گرم سه بار در روز و برای اطفال 6 - 12 ساله 30 میلی گرم سه بار در روز تجویز می گردد.

فرم های دارویی

Injection: 50 mg/ml (as Ephedrine HCl)

Injection: 50 mg/ml (as Ephedrine Sulfate)

Tablet: 20 mg (as Ephedrine HCl)