مشتقات ارگو

آنچه در این مقاله می خوانید:
کلیات
  • Dihydroergotamine
  • Dihydroergotoxine
  • Ergotamine Tartrate
  • Ergotamine C

 

مشتقات ارگو با گیرنده های الفا آدرنرژیک، سروتونرژیک و دوپامینرژیک تداخل می نمایند. این ترکیبات مستقیماً سبب تحریک عضله صاف عروق و انقباض وریدها و شریان ها شده و مرکز وازوموتور در مغز را تضعیف می نمایند.