اسمولول

موارد مصرف

اسمولول برای کنترل سریع و کوتاه مدت ضربان بطنی در بیماران مبتلا به فیبریلاسیون دهلیزی یا فلوتر دهلیزی در شرایط قبل از عمل، پس از عمل یا سایر موارد اورژانس مصرف می شود. این دارو برای درمان تاکی کاردی پس از جراحی و همچنین درمان زیادی فشار خون که در حین عمل جراحی بروز می نماید، مصرف می شود.

مکانیسم اثر

این دارو اثرات آگونیستی واسطه های شیمیایی عصبی سمپاتیک را از طریق رقابت برای اتصال به جایگاه های گیرنده، مسدود می نماید. این دارو بطور اختصاصی گیرنده های بتا - یک در بافت قلبی را مسدود می کند. اثرات ضد آریتمی این دارو ناشی از انسداد تحریک آدرنرژیک پتانسیل های ضربان ساز قلبی است.

فارماکوکینتیک

این دارو به میزان  55درصد به پروتئین های پلاسما پیوند می یابد. اسمولول، به سرعت در سلولهای قرمز خون هیدرولیز می شود. نیمه عمر دارو حدود 9 دقیقه است. اثر دارو پس از قطع انفوزیون، به مدت 10 - 20 دقیقه باقی می ماند و این دارو عمدتاً به شکل متابولیت از طریق کلیه دفع می گردد.

عوارض جانبی

اغتشاش شعور، قرمزی یا تورم در محل تزریق، کاهش گردش خون محیطی و کاهش فشار خون با مصرف این دارو گزارش شده است.

موارد منع مصرف

این دارو در نارسایی قلبی، شوک کاردیوژنیک، انسداد درجه 2 یا 3 گرهAV  و برادی کاردی سینوسی نباید مصرف شود.

هشدارها
  1. این دارو در موارد زیر باید با احتیاط فراوان مصرف شود: سابقه آلرژی یا آسم برونشی، آمفیزم یا برونشیت غیرآلرژنیک، نارسایی احتقانی قلبی و دیابت.
  2. اندازه گیری فشار خون، ثبت نوار قلبی و اندازه گیری ضربان قلب، در طول مصرف دارو ضروری است.
تداخل های دارویی
  • اسمولول ممکن است علائم کاهش قند خون از قبیل افزایش در ضربان نبض و فشار خون، در صورت مصرف همزمان با داروهای ضد دیابت یا انسولین را بپوشاند.
  • در صورت قطع مصرف مهارکننده های آمینواکسیداز مانند فورازولیدون، پروکاربازین و سلژیلین، زیادی قابل توجه فشار خون ممکن است بروز نماید.
  • مصرف همزمان این دارو با داروهای مقلد سمپاتیک با اثر محرک بتا - آدرنرژیک، ممکن است سبب مهار اثرات درمانی هر دو دارو شود .
  • مصرف همزمان آمینوفیلین یا تئوفیلین با این دارو ممکن است منجر به مهار دو طرفه اثرات درمانی داروها شود.
مقدار مصرف

بزرگسالان:

به عنوان ضد آریتمی، از راه انفوزیون وریدی، 0.05 mg/kg/min به مدت یک دقیقه و سپس 0.05 mg/kg/min  برای چهار دقیقه مصرف می شود. در درمان تاکی کاردی و زیادی فشار خون، ابتدا از راه وریدی  0.25 - 0.5 mg/kg طی یک دقیقه و سپس  mg/kg/min  0.05 برای چهار دقیقه تزریق می شود.

کودکان:

به عنوان ضد آریتمی (فوق بطنی) از راه انفوزیون وریدی 0.05 mg/kg/min  مصرف می شود که هر 10 دقیقه تا حداکثر 0.3 mg/kg/min  قابل افزایش می باشد.

فرم های دارویی

Injection: 2500 mg/10 ml