روغن اتیودایزد

موارد مصرف

این دارو برای عکسبرداریی از رحم و لوله های رحمی، برای تشخیص تومورهای داخل لوله و گردن رحم و سایر اختلالات داخل لوله رحمی مصرف می شود. این دارو همچنین برای عکسبرداری از سیستم لنفاوی به منظور تشخیص تومورهای سرطانی و ارزیابی آنها به کار می رود.

مکانیسم اثر

دارو های حاجب یددار در حین عبور از مجرای مختلف بدن با جذب اشعه X میزان تمایز بافتی را افزایش داده و ساختمان های داخلی بدن را ترسیم می کنند. میزان ید این دارو 37 درصد است.

عوارض جانبی

ممکن است در پرتونگاری از رحم و لوله های آن واکنش های حساسیتی، واکنش های جسم خارجی و تشدید بیماری التهابی حاد لگنی رخ دهد.  در پرتونگاری از مجاری لنفاوی احتمال آمبولی ریوی، ادم موقتی یا وخیم ترشدن موقتی ادم لنفاوی وجود دارد.

موارد منع مصرف

در صورت حساسیت مفرط به دارو یا ترکیبات یددار، دارو نباید مصرف گردد. همچنین این دارو نباید برای پرتونگاری برونش ها یا بصورت داخل عروقی یا داخل نخاعی استفاده شود. عکسبرداری از رحم لوله های رحمی در موارد ذیل ممنوع است: فاصله زمانی کوتاه (قبل یا بعد) از قاعدگی، حاملگی داخل رحمی، خونریزی داخل رحمی یا 30 روز پس از کورتاژ یا نمونه برداری مخروطی از گردن رحم برای بیماران مبتلا به بیماری التهابی حاد لگنی ضایعات مشخص گردن رحم یا التهاب لایه داخلی گردن رحم همراه با خونریزی داخل رحمی عکسبرداری از مجاری لنفاوی در موارد ذیل ممنوع است: بیماران با شانت راست به چپ قلبی، مبتلایان به بیماری های پیشرفته ریوی و بیمارانی که پرتو درمانی ریوی داشته اند.

هشدارها
  1. در تمام اوقات تجهیزات کامل فوریت های پزشکی و احیاء به آسانی قابل دسترسی باشد و پزشک تجویز کننده باید در تشخیص و درمان علائم به هر میزان توانایی کافی داشته باشد.
  2. به دلیل حساسیت متقاطع، بیماران حساس به مواد حاجب رادیواکتیو یددار ممکن است نسبت به این دارو نیز حساسیت نشان بدهند.
  3. به دلیل احتمال بروز مرگ های ناشی از آمبولی، در بیماران دارای نقص ظرفیت انتشار ریوی و یا کاهش جریان خون ریوی مصرف داخل لنفاوی این دارو با احتیاط صورت گیرد.
  4. در صورت خونریزی رحم، نمونه برداری مخروطی از گردن رحم یا کورتاژ اخیر، و تزریق دارو تحت فشار زیاد، باعث ورود دارو به فضای داخل عروقی شده و ممکن است منجر به آمبولی ریوی شود.
تداخل های دارویی

از آنجا که داروهای حاجب یددار ممکن است نتایج آزمایشات عمل غده تیروئید را تغییر دهند، در صورت لزوم، اینگونه آزمایشات باید قبل از تجویز دارو انجام شود.

نکات قابل توصیه
  1. باید به دقت و با رعایت اصول آسپتیک از دارو استفاده شود.
  2. تا 24 ساعت بعد از عکسبرداری از رحم و لوله های آن، برای تشخیص نشت دارو به حفره صفاقی، بیمار باید تحت نظر باشد.
  3. این دارو را باید در دمای 15 - 30 درجه سانتیگراد و به دور از نور نگهداری کرد.
مقدار مصرف

بزرگسالان:

 برای پرتونگاری از رحم و لوله های رحمی، باید در مرحله قبل از تخمک گذاری (براساس ثبت درجه حرارت پایه بدن) و بیشتر از دو روز از قطع جریان قاعدگی انجام شود. 5 میلی لیتر دارو را با فشار در داخل رحم و لوله های آن تزریق می کنند، در صورتی که لوله های رحم پس از عکسبرداری پر به نظر برسند نتیجه مطلوب است. در صورت لزوم می توان تا 2 میلی لیتر دیگر نیز استفاده نمود.

برای پرتونگار ی مجاری لنفاوی، دارو باید با سرعت کم (0.1 ml/min تا0.2 ) توسط کانول در یک مجرای لنفاوی مناسب تزریق شود.  ابتدا 1 - 2 میلی لیتر تزریق و در صورت مناسب بودن محل تزریق 6 - 8 میلی لیتر دیگر نیز تزریق شود. برای نمایان کردن گره های لنفاوی زیر بغلی و فوق ترقوه ای، مقدار  2 - 4 میلی لیتر به داخل اندام فوقانی تزریق شود. برای پرتونگاری عروق لنفاوی آلت تناسلی مرد 2 - 3 میلی لیتر، برای ناحیه گردن رحم 1 - 2 میلی لیتر، برای عروق یک طرفه اندام فوقانی 2 – 4 میلی لیتر و برای اندام تحتانی 6 - 8 میلی لیتر تزریق شود.

کودکان:

با احتیاط تزریق شود و حداکثر   0.25mg/kgیا در حد 1 - 6 میلی لیتر استفاده گردد.

فرم های دارویی

Injection: 10 ml