اتیدرونیت

موارد مصرف

این دارو بصورت خوراکی برای درمان بیماری پاژه، پیشگیری و درمان استخوانی شدن هتروتوپیک در جایگذاری کامل استخوان هیپ با ضایعات نخاعی و بصورت تزریقی برای درمان کمکی هیپرکلسمی در بدخیمی ها بکار می رود.

مکانیسم اثر

به نظر میرسد که اتیدرونیت به فسفات کلسیم سطح کریستال های هیدروکسی آپاتیت کلسیم جذب می شود و بدین ترتیب از اتصال، رشد و مینرالیزاسیون کریستال ها جلوگیری می کند. این دارو باعث کاهش برداشت مجدد کلسیم از استخوان و کاهش تعداد استئوکلاست ها می شود. اتیدرونیت همچنین پیشرفت ضایعات استخوانی و شدت این بیماری را کاهش میدهد. این دارو با مهار برداشت غیرطبیعی کلسیم از استخوان و کاهش جریان کلسیم از استخوان باعث کاهش میزان کلسیم سرم می شود.

فارماکوکینتیک

مقدار خیلی کمی از دارو (1 - 6%) جذب می شود و متابولیسم ندارد. دفع دارو کلیوی و نیمه عمر آن معادل 6 ساعت است.

عوارض جانبی

افزایش، تداوم و عود درد استخوانی، اسهال و تهوع از عوارض جانبی شایع این دارو هستند.

موارد منع مصرف

در صورت وجود نارسایی کلیوی نباید مصرف شود.

هشدارها

در صورت وجود شکستگی استخوان مخصوصاً استخوان های دراز، نارسایی قلبی، انتروکولیت، هیپوکلسمی، هیپوویتامینوز D، نارسایی کلیوی (کراتینین سرم 2.5 – 4.9 mg/dl) و هیپوفسفاتمی این دارو را باید با احتیاط کامل بکار برد.

تداخل های دارویی

مصرف همزمان آنتی اسیدهای حاوی کلسیم و فرآورده های لبنی و مکمل های مواد معدنی موجب کاهش میزان جذب گوارشی این دارو می گردد. لذا باید بین مصرف آنها و این دارو حداقل 2 ساعت فاصله باشد.

نکات قابل توصیه
  1. دارو را باید با معده خالی و همراه با آب استفاده کرد. تا دو ساعت بعد از مصرف دارو، بیمار باید از خوردن شیر و فرآورده های لبنی، آنتی اسیدها، مکمل های مواد معدنی و داروهای حاوی مقادیر زیاد کلسیم، منیزیم و آلومینیوم خودداری کند. میزان کافی کلسیم و ویتامین D نیز باید مصرف شود.
  2. برای ظهور علائم بهبودی 1 - 3 ماه وقت نیاز است. بدون تجویز پزشک، مصرف دارو نباید قطع شود.
مقدار مصرف

در درمان بیماری پاژه ابتدا 5 - 10 mg/kg/day برای یک دوره کمتر از 6 ماه یا 11 - 20 mg/kg/day برای یک دوره کمتر از 3 ماه مصرف می شود و برای درمان مجدد بعد از یک دوره زمانی بدون دارو (حداقل 3 ماه) دارو باید مشابه مقدار مصرف اولیه تکرار شود. در درمان بیماری استخوانی شدن هتروتوپیک در جابجایی کامل هیپ، 20 mg/kg/day برای یک ماه قبل تا 3 ماه بعد از جراحی استفاده شود و برای بیماران با ضایعات نخاعی، 20 mg/kg/day برای دو هفته و سپس 10 mg/kg/day برای ده هفته دیگر استفاده شود. دردرمان هیپرکلسمی 20 mg/kg/day برای 30 روز تا حداکثر 90 روز استفاده می شود.

فرم های دارویی

Tablet (as Disodium): 200 mg