مشتقات فنتانیل

آنچه در این مقاله می خوانید:
کلیات
  • Alfentanil
  • Fentanyl
  • Remifentanil
  • Sufentanil

 

مقادیر کم تا متوسط فنتانیل و مشتقات آن، اثرات ضد درد ایجاد می کنند. این داروها آگونیست گیرنده های مواوپیوئید هستند. در طول عمل جراحی، اثرات ضد دردی این ترکیبات، یک اثر محافظت کننده (وابسته به مقدارمصرف) در مقابل پاسخ های همودینامیک به استرس ناشی از جراحی ایجاد می کنند، معذلک پاسخ بیمار به اثرات فارماکودینامیک این ترکیبات بسیار متغیر است. این ترکیبات باگیرنده های موجود در سیستم اعصاب مرکزی پیوند یافته و فعالیت هایی را که بر روی درک و احساس درد موثرند، تغییر می دهند. به نظرمی رسد در آزادسازی واسطه های شیمیایی از اعصاب وابران حساس به محرک ها ی دردناک، ممکن است مسئول ایجاد اثرات ضد دردی باشد.