فیبرینوژن

موارد مصرف

فیبرینوژن برای کنترل خونریزی همراه با انعقاد داخل عروقی منتشر که در حالاتی مانند جدا شدن زودرس جفت، مرگ جنین در رحم و آمبولی مایع آمنیوتیک دیده می شود و پس از جراحی های بزرگ قفسه سینه یا لوزالمعده یا در کمی اکتسابی یا مادرزادی فیبرینوژن مصرف می شود.

عوارض جانبی

فیبرینوژن گاهی باعث تاکی کاردی و سیانوز می شود. در صورت انفوزیون خیلی سریع، ممکن است لخته داخل عروقی ایجاد شود.

نکات قابل توصیه
  1. محلول انفوزیون این دارو باید تازه تهیه شود و پس از تهیه نیز حداکثر تا 3 ساعت مصرف گردد.
  2. در صورت تشکیل ژل هنگام تهیه محلول انفوزیون، از مصرف آن باید خودداری شود.
مقدار مصرف

مقدار 2 - 8 گرم بصورت محلول 1 - 2 درصد با سرعت  5 - 10 ml/minانفوزیون می گردد. مقدار دقیق مصرف برحسب چگونگی توقف خونریزی و آزمون های انعقادی خون تعیین می گردد.

فرم های دارویی

For Injection: 1 g