فلودروکورتیزون

موارد مصرف

این دارو یک مینرالوکورتیکوئید است که در درمان نارسایی غده فوق کلیه مصرف می شود.

مکانیسم اثر

آدرنوکورتیکوئیدها با عبور از غشاء سلولی با گیرنده های اختصاصی کمپلکس تشکیل داده و با تحریک رونویسی mRNA باعث ساخت پروتئین ها می شوند.

فارماکوکینتیک

متابولیسم دارو کبدی و کلیوی است و به صورت متابولیت از طریق کلیه دفع می شود. نیمه عمر دارو 30 دقیقه و طول اثر آن کوتاه مدت است.

عوارض جانبی

سرگیجه، سردرد شدید، زیادی فشار خون، تورم پاها و ضعف غیرعادی از عوارض جانبی دارو هستند.

تداخل های دارویی

مصرف همزمان این دارو با آمفوتریسین B یا استازولامید و سایر داروهای مدر ممکن است باعث تغییرات شدید پتاسیم خون و بروز آریتمی قلبی شود.

مقدار مصرف

در درمان نارسایی غده فوق کلیه مقدار 0.1 mg/day همراه با گلوکو کورتیکوئید مصرف می شود. در صورت بروز زیادی فشار خون مقدار مصرف باید به 0.05 mg/day کاهش یابد. در سندرم آدرنوژنیتال 0.1 - 0.2 mg/day و در درمان کمی ایدیوپاتیک فشار خون در حالت ایستاده 0.05 - 0.2 mg/day مصرف می شود.

 مقدار مصرف در کودکان 5 mcg/kg/day است.

فرم های دارویی

Tablet: 0.1 mg