فولیتروپین های آلفا و بتا

موارد مصرف

فولیتروپین های آلفا و بتا (هورمونهای نوترکیب محرک فولیکول) در درمان نازایی در زنان ناشی از عدم تخمک گذاری، در زنانی که به درمان با کلومیفن پاسخ نداده اند، مصرف می شود. این دارو همچنین برای تحریک اسپرماتوژنز در کنترل نازایی در مردان به دلیل کاهش فعالیت غدد جنسی نیز مصرف می شود.

فارماکوکینتیک

فولیتروپین آلفا و بتا، پس از تزر یق عضلانی و زیر جلدی به آهستگی جذب می شوند. فراهمی زیستی مطلق این داروها 70 - 80 درصد می باشد. اوج غلظت پلاسمایی فولیتروپین بتا حدود 12 ساعت پس از تزریق عضلانی و زیر جلدی حاصل می شود. فولیتروپین ها به آهستگی از بدن دفع می شوند و نیمه عمر آنها حدود 12 - 70 ساعت می باشد. در حدود یک هشتم از یک مقدار مصرف فولیتروپین آلفا در ادرار دفع می شود.

عوارض جانبی

به تک نگار Chorionic Gonadotrophins مراجعه شود.

مقدار مصرف

بزرگسالان:

برنامه درمانی برای درمان نازایی در زنان بر اساس نیاز هر بیمار مشخص می شود. درمان با75 - 150units/day از طریق تزریق عضلانی یا زیرجلدی به مدت 7 یا 14 روز شروع می شود. در صورت عدم حصول پاسخ، مقدار مصرف در فواصل 7 یا 14 روز تا زمان دریافت پاسخ کافی افزایش می یابد. سپس درمان متوقف شده و پس از یک یا دو روز، با استفاده از گونادوتروفین جفتی به میز ان 5000 تا 10000 واحد به منظور تحریک تخمک گذاری ادامه می یابد. در بیماران یائسه، درمان باید طی 7 روز اول سیکل یائسگی شروع شود. جهت تحریک اسپرماتوژنز در مردان، قبل از مصرف دارو، گونادوتروفین جفتی برای افزایش غلظت سرمی تستوسترون تا میزان طبیعی مصرف می شود (ممکن است 3 - 6 ماه طول بکشد). مقدار 150 واحد از دارو از راه زیر جلدی سه بار در هفته مصرف می شود و همزمان گونادوتروفین جفتی نیز بکار می رود. مقادیر تا 300 واحد در هفته از فولیتروپین آلفا ممکن است نیاز باشد. درمان برای حداقل 4 ماه باید ادامه یابد. مقدار مصرف فولیتروپین بتا، 75units/day یا دو یا سه بار در هفته با روش مشابه می باشد.

فرم های دارویی

Powder For Injection: Follitropin Alpha 75 IU

Injection: Follitropin Beta 75 IU