آنتی توکسین گازگانگرن

موارد مصرف

توجه: پیش از مطالعه این تک نگار، مراجعه به تک نگار کلی آنتی توکسین ها ضروری است.

 

برای درمان گازگانگرن و برای پیشگیری در بیماران با احتمال زیاد بروز عفونت مصرف می شود.

مکانیسم اثر

این فرآورده حاوی گلوبولین های ضد سم اختصاصی برعلیه سموم باسیل های کلستریدیم به این ترتیب می باشد:

 Clostridium novyi  1000 unit

 Clostridium perfrigens 1000 unit

Clostridium septicemia 500 unit

عوارض جانبی

شوک آنافیلاکتیک، کاهش فشار خون، کهیر، اختلال تنفسی و بیماری سرمی از عوارض جانبی این فرآورده است.

هشدارها

قبل از تزریق، آزمون حساسیت انجام شود.

نکات قابل توصیه

فرآورده را باید در دمای بین 2 - 8 درجه سانتیگراد نگهداری و از انجماد آن جلوگیری کرد.

مقدار مصرف

برای پیشگیری، 25000 واحد را داخل عضلانی یا داخل وریدی و برای درمان، 75000 واحد را داخل وریدی تزریق می کنند. استفاده از مقادیر بیشتر و تکرار مصرف نیز امکانپذیراست.

فرم های دارویی

Injection