ژلاتین مدیفاید

موارد مصرف

این محلول به عنوان حجیم کننده پلاسما در موارد شوک ناشی از کاهش حجم خون و به عنوان جانشین مایعات در تعویض پلاسما، جانشین پلاسما در گردش خون خارج از بدن، برای پرفوزیون عضو جدا شده و به عنوان محلول حامل برای انسولین مصرف می شود. این فرآورده نباید به منظور نگهداری حجم پلاسما در مواردی از قبیل سوختگی ها یا پرتیونیت که پروتئین های پلاسما، آب و الکترولیت ها به مدت چندین روز از دست رفته اند، بکار گرفته شود. در این موارد پلاسما یا پروتئین های پلاسما که دارای مقادیر قابل توجهی آلبومین باشند، مورد نیاز می باشد.

موارد منع مصرف

این فرآورده در صورت ابتلای بیمار به نارسایی احتقانی شدید قلب و نارسایی کلیه نباید مصرف شود.

هشدارها
  1. در بیمارانی که تجویز این محلول احتمالاً خطر زیادی بار گردش خون را ایجاد می کند، (بویژه بیماران مبتلا به نارسایی احتقانی قلب یا عیب کار کلیه)، مصرف این دارو باید با احتیاط صورت گیرد.
  2. تزریق سریع آن محلول، بویژه در بیمارانی که حجم خون آنها طبیعی است، ممکن است سبب آزاد شدن مواد موثر بر عروق مانند هیستامین شود.
  3. از آنجا که این فرآورده حاوی یون کلسیم است، مصرف آن در بیماران تحت درمان با گلیکوزیدهای قلبی باید با احتیاط صورت گیرد.
  4. سرعت انفوزیون به وضعیت بیمار بستگی دارد .در حالت عادی 500 ml/hr انفوزیون می شود.
  5. این محلول را باید از راه انفوزیون وریدی و با حجمی تقریبا مساوی با حجم خون از دست رفته تجویز نمود.
نکات قابل توصیه
  1. توصیه می شود قبل از انفوزیون، محلول تا درجه حرارت بدن گرم می شود. این محلول در دمای کمتر از 3 درجه بصورت ژل در می آید که گرم کردن آن، این حالات را از بین می برد.
  2. می توان این فرآورده را با سایر محلول های انفوزیون مانند کلرورسدیم، دکستروز و رینگر یا خون هپارینه و داروهای محلول در آب مانند انسولین و استرپتوکیناز مخلوط کرد.
مقدار مصرف

در بزرگسالان و کودکان، در شوک ناشی از کاهش حجم خون، ابتدا 500 - 1000 میلی لیتر انفوزیون وریدی می شود. اگر حجم خون از دست رفته تا 1500 میلی لیتر باشد، از این دارو می توان به تنهایی برای جبران حجم از دست رفته استفاده نمود، ولی اگر حجم خون از دست رفته بین 1500 - 4000 میلی لیتر باشد، تجویز حجم های مساوی از این دارو و خون بطور جداگانه ضروری است. در صورتی که حجم خون از دست رفته بیش از 4 لیتر باشد، انفوزیون خون و این محلول به نسبت 2 و 1، بطور جداگانه ضروری است. در سوختگی ها مقدار دارو در هر 24 ساعت براساس حاصل ضرب درصد سطح سوخته بدن در 1 ml/kg  تعیین شده که باید به مدت دو روز مصرف شود.

فرم های دارویی

Infusion: (Gelatin Succinylate 30 g + NaCl 4.51 g + CaCl2 0.21 g)/1000

Injection (%4): (Gelatin Succinylate 40 g + Na+ 154 mmole + Cl- 120 mmole)/L