محلول شستشوی گلیسین

موارد مصرف

محلول های استریل 1.5 درصد گلیسین درآب که هیپوتونیک بوده و از نظر الکتریکی نارسانا می باشند، ممکن است به عنوان محلول های شستشوی مجاری ادراری تناسلی بخصوص مثانه در طول بعضی از اعمال جراحی مصرف شوند.

عوارض جانبی

جذب سیستمیک محلول شستشوی گلیسین، ممکن است منجر به بروز اختلالات در تعادل مایع، الکترولیت و اختلال قلبی - عروقی و ریوی شود.

موارد منع مصرف

محلول شستشوی گلیسین در بیماران مبتلا به بی ادراری نباید مصرف شود.

هشدارها
  1. محلول شستشوی گلیسین در بیماران مبتلا به عیب کار کبد باید با احتیاط فراوان مصرف شود، زیرا جذب و متابولیسم این دارو، ممکن است سبب بروز زیادی آمونیاک خون شود.
  2. این دارو در بیماران مبتلا به اختلال عملکرد کلیوی یا قلبی - ریوی به دلیل تاثیر احتمالی دارو بر تعا دل مایع و الکترولیت، باید با احتیاط فراوان مصرف شود.
مقدار مصرف

مقدار مصرف با توجه به سطح موضعی که باید شستشو داده شود و نیز نحوه جراحی، تعیین می گردد.

فرم های دارویی

Sterile Solution for Irrigation: 1.5%