ایمنوگلوبولین هپاتیت B

موارد مصرف

توجه: پیش از مطالعه این تک نگار، مراجعه به تک نگار کلی ایمنوگلوبولین ها ضروری است.

 

این فرآورده برای پیشگیری از بیماری هپاتیت B در موارد ذیل مصرف می شود:

بعد از تماس تزریقی (سوزن تزریقی یا تصادفی)، تماس غشاء مخاطی (ترشح تصادفی مایع)، تماس جنسی یا تماس خوراکی (استفاد از پیپت) با مواد HBsAg مثبت مثل خون، پلاسما یا سرم، نوزادان متولد شده از مادران HBsAg مثبت، افراد در معرض خطر با عفونت هپاتیت .B

تجویز ایمنوگلوبولین هپاتیت B قبل یا همراه واکسن هپاتیت B نه تنها با ایجاد پاسخ ایمنی فعال نسبت به واکسن تداخل ندارد، بلکه دستیابی سریع به سطوح لازم پادتن ضدهپاتیت را موجب می شود.

مکانیسم اثر

این فرآورده حاوی مقدار زیادی از آنتی بادی ضد آنتی ژن سطحی ویروس هپاتیت B می باشد.

فارماکوکینتیک

بعد از تزریق این فرآورده، پادتن در عرض 1 - 6 روز ظاهر شده و 3 - 11 روز بعد به حداکثر مقدار خود می رسد. نیمه عمر متوسط پادتن بین 17 - 25 روز می باشد، ولی مصونیت برای 2 ماه تداوم دارد. تجویز این فرآورده بروز بیماری را 75% کاهش می دهد و تجویز همزمان آن با واکسن هپاتیت  Bدر حدود 98% افراد را مصون می سازد.

عوارض جانبی

درد موضعی در محل تزریق، کهیر و آنژیوادم از عوارض جانبی عمده می باشند.

هشدارها
  1. برای افراد با سابقه واکنش های حساسیتی سیستمیک به علت تجویز ایمنوگلوبولین های انسانی، این فرآورده باید با احتیاط مصرف شود.
  2. احتمال انتقال بیماری های ویروسی وجود دارد.
تداخل های دارویی

به دلیل تداخل اثر با واکسن های ویروسی، تا سه ماه بعد از تزریق ایمنوگلوبولین هپاتیت B، از تجویز واکسن های ویروسی باید امتناع کرد.

نکات قابل توصیه
  1. به دلیل احتمال بروز واکنش های شدید، از تزریق داخل وریدی اجتناب شود. از راه داخل عضلانی و ترجیحاً در عضله ران یا دلتوئید تزریق شود. به علت احتمال خطر آسیب به عصب سیاتیک نباید در عضله سرینی تزریق کرد.
  2. برای بیماران تحت درمان با مهار کننده پروتئین از آلفا یک واکسیناسیون برعلیه هپاتیت B توصیه شده است. در صورت ناکافی بودن وقت برای تکمیل پاسخ ایمنی توسط واکسن، باید یک نوبت ایمنوگلوبولین هپاتیت B تزریق شود.
  3. فرآورده را باید در دمای 2 - 8 درجه سانتیگراد نگهداری و از انجماد آن جلوگیری کرد.
مقدار مصرف

پیشگیری بعد از تماس:

مقدار توصیه شده 0.06 ml/kg می باشد و مقدار معمول برای بزرگسالان معادل 3 - 5 میلی لیتر است. مقدار مورد نیاز را باید بلافاصله (یا حداکثر درعرض 7 روز) بعد از تماس از راه داخل عضلانی تزریق کرد 28 - 30 روز بعد این تزریق راباید تکرار نمود.

 

پیشگیری در نوزادان متولد شده از مادرانHBsAg  مثبت:

بلافاصله بعد از تولد (یا حداکثر در عرض 12 ساعت) مقدار نیم میلی لیتر از دارو را باید در داخل عضله ران تزریق کرد.همچنین برای این نوزادان در طی روز بعد از تولد یک نوبت واکسن هپاتیت B تزریق شود. اگر در اولین نوبت تزریق واکسن تا 3 ماهگی نوزاد تعویق افتاد، تزریق نوبت دوم و سوم این فرآورده (نیم میلی لیتر) در 3 ماهگی و 6 ماهگی ضروری است.

 

افراد در معرض خطر با عفونت هپاتیت B:  

ایمنوگلوبولین هپاتیت B (برای نوزادان نیم میلی لیتر و برای بزرگسالان 0.06 ml/kg) را همزمان یا یک ماه قبل از واکسن هپاتیت B باید تزریق کرد.

فرم های دارویی

Injection: At Least 200 IU/ml