بازدارنده های HMG - COA رداکتاز

آنچه در این مقاله می خوانید:
کلیات
  • Atorvastatin
  • Lovastatin
  • Simvastatin

 

این داروها آنزیم 3- هیدروکسی -3 - متیل گلوتاریل کوآنزیم A ردوکتاز (HMG-CoA) را مهار می نمایند و در نتیجه سنتز کلسترول نیز مهار می گردد. این عمل موجب می شود که گیرنده های LDL  در سطح سلولهای کبدی افزایش یافته و در نتیجه کاتابولیسم کلسترولLDL  نیز تسریع شود. مهار کننده های  HMG-CoA ردوکتاز، کلسترول  LDL، کلسترول VLDL و تا میزان کمتری غلظت تری گلیسرید پلاسما را کاهش داده و به میزان ناچیزی غلظت HDL را افزایش می دهد. آتورواستاتین به شکل فعال مصرف شده در حالیکه لواستاتین و سیمواستاتین در بافت ها به ترکیب بتا  -هیدروکسی اسید هیدرولیز می شوند.