ایفوسفامید

موارد مصرف

موارد مصرف ایفوسفامید تا حد زیادی مشابه سیکلوفسفامید است و در درمان تومورهای بیضه، انواع کارسینوما، لنفوم ها، لوسمی و تومورهای تخمدان مصرف می شود.

مکانیسم اثر

این دارو ایزومر سیکلوفسفامید بوده و اثرات آلکیله کننده آن احتمالاً مشابه سیکلوفسفامید است.

فارماکوکینتیک

این دارو در کبد متابولیزه و فعال می گردد و نیمه عمر آن حدود 3 روز است.

عوارض جانبی

عوارض سمی آن بر روی مجاری ادراری ممکن است بیشتر از سیکلوفسفامید باشد. تهوع، استفراغ و اختلالات سیستم عصبی مرکزی از جمله اغتشاش شعور و بی حالی از عوارض جانبی مهم دارو هستند.

مقدار مصرف

مقدار  1.2 g/m2/dayبه مدت 5 روز تزریق وریدی می شود که هر 3 هفته یکبار قابل تکرار است.

فرم های دارویی

Injection: 1 g, 2 g