ایمی پنم سی

موارد مصرف

این دارو در درمان عفونت های هوازی و بی هوازی ناشی از باکتری های گرم مثبت و منفی حساس به آن شامل عفونت های داخل شکم، استخوان و مفاصل، پوست و بافت نرم، مجاری ادراری و صفراوی، پنومونی به دنبال بستری شدن در بیمارستان و سپتی سمی در بیماران مبتلا به ضعف سیستم ایمنی مصرف می شود.

مکانیسم اثر

این دارو یک بتالاکتام کارباپنم است که تفاوت آنها با پنی سیلین ها در وجود کربن اشباع به جای گوگرد در حلقه 5 ضلعی مولکول است. مکانیسم اثر این دارو شبیه پنی سیلین هاست و طیف اثر آن وسیع می باشد.

فارماکوکینتیک

دفع این دارو عمدتاً کلیوی است. بخشی از دارو در کلیه ها توسط آنزیم دهیدروپپتیداز I به متابولیت های غیرفعال و نفروتوکسیک تبدیل می شود. از این رو، این دارو همواره با سیلاستاتین که مهار کننده آنزیم هیدروپپتیداز I است، مصرف می شود که این موجب افزایش غلظت دارو در کلیه و ادرار می گردد اما تاثیری بر غلظت پلاسمایی دارو ندارد. نیمه عمر هر دو ترکیب حدود یک ساعت است. فراهمی زیستی دارو پس از تزریق عضلانی حدود 75 درصد است.

عوارض جانبی

از آنجا که ایمی پنم همواره با سیلاستاتین مصرف می شود، عوارض جانبی گزارش شده مربوط به مخلوط دو ترکیب می باشد. عوارض گزارش شده برای ایمی پنم مشابه عوارض سایرآنتی بیوتیک های بتالاکتام است که شامل واکنش های حساسیت مفرط، عوارض گوارشی، عفونت های ناشی از ارگانیسم های مقاوم (از جمله کولیت پسودوممبران)، عوارض عصبی و عوارض پوستی می باشند.

موارد منع مصرف

در صورت وجود سابقه حساسیت مفرط به سایر آنتی بیوتیک های بتالاکتام این دارو نباید مصرف شود.

هشدارها

ایمی پنم در بیماران مبتلا به عیب کار کلیه باید با احتیاط فراوان مصرف شود.

تداخل های دارویی

در صورت مصرف همزمان گانسیکلوویر با ترکیب ایمی پنم سیلاستاتین احتمال بروز تشنج وجود دارد.

نکات قابل توصیه
  1. تغییر رنگ ادرار به قرمز، بویژه در کودکان پس از مصرف این دارو گزارش شده است.
  2. قرمزی، درد و ترومبوفلبیت در محل تزریق ممکن است بروز کند.
مقدار مصرف

بزرگسالان:

از راه تزریق عمیق عضلانی 500 – 700 میلی گرم هر 12 ساعت، از راه انفوزیون وریدی 1-2 g/day  در 3 - 4 دوز منقسم، که این مقدار برای عفونت های ناشی از باکتری های کمتر حساس 50 mg/kg/day تا حداکثر 4 g/day در 3 – 4 دوزمنقسم افزایش می یابد و برای پیشگیری از عفونت های پس از عمل جراحی ابتدا 1 گرم در شروع عمل که 3 ساعت بعد تکرار می شود و در جراحی های پر مخاطره (مانند جراحی کولورکتال) مقدار 500 میلی گرم 8 و 16 ساعت پس از شروع عمل بصورت انفوزیون وریدی مصرف می شود.

کودکان:

در کودکان با سن 3 ماه و بیشتر بصورت انفوزیون وریدی مقدار 60 mg/kg/day (تاحداکثر  2 g/day) در چهار دوز منقسم مصرف می شود. مقدار مصرف در کودکان با وزن بیش از 40 کیلوگرم مشابه بزرگسالان است.

فرم های دارویی

Powder For Injection: Imipenem (as Monohydrate) 250 mg + Cilastatin ( as Sodium) 250 mg

Powder For Injection: Imipenem (as Monohydrate) 500 mg + Cilastatin ( as Sodium) 500 mg

Imipenem (as Monohydrate) 750 mg + Cilastatin ( as Sodium) 750 mg