اینترفرون ها

آنچه در این مقاله می خوانید:
کلیات

 

اینترفرون ها محصولات پروتئینی هستند که از روش نوترکیبی حاصل و به منظور تزریق آماده شده اند. اینترفرون ها گروهی از پروتئین ها یا گلیکوپروتئین های طبیعی هستند که توسط سلول های اوکاریوت و در پاسخ به عفونت های ویروسی یا سایر محرک های بیولوژیک تولید می شوند.