کتوتیفن

موارد مصرف

کتوتیفن برای پیشگیری از آسم به کار می رود.

مکانیسم اثر

یک داروی مشابه کرومولین با اثرات ضد هیستامین با خواص ضد آنافیلاکسی است.

فارماکوکینتیک

از راه خوراکی به خوبی جذب می شود و اثرش تا 12 ساعت باقی می ماند. شروع اثر پیشگیری کننده دارو آهسته می باشد. برای رسیدن به بیشینه اثر دارویی 4 - 6 هفته زمان لازم است.

عوارض جانبی

خواب آلودگی و منگی از عوارض مصرف دارو هستند که چنانچه شدت آنها با ادامه مصرف کم نشود، ممکن است کاهش مقدار یا قطع مصرف دارو ضروری باشد. افزایش وزن نیز از عوارض نسبتاً شایع این دارو است.

هشدارها
  1. درمان با داروی قبلی ضد هیستامین حداقل باید تا دو هفته پس از شروع مصرف کتوتیفن ادامه یابد.
  2. خواب آلودگی ناشی از مصرف این دارو ممکن است مهارت های فردی از قبیل توانایی رانندگی را تحت تاثیر قرار دهد.
تداخل های دارویی

مصرف همزمان دارو با داروهای ضد دیابت خوراکی ممکن است باعث کاهش تعداد ترومبوسیت ها شود. همچنین مصرف این دارو با داروهای مضعف CNS می تواند باعث تشدید عوارض تضعیف CNS شود.

نکات قابل توصیه
  1. برای کاهش تحریک گوارشی، دارو با غذا مصرف شود.
  2. در صورت بروز خواب آلودگی احتیاط لازم معمول گردد.
مقدار مصرف

بزرگسالان:

یک میلی گرم از دارو دو بار در روز همراه با غذا تجویز می.شود. در صورت لزوم مقدار دارو تا دو میلی گرم دو بار در روز افزایش می یابد. در بیماران حساس به اثر تسکین دهنده، در ابتدا 0.5 - 1 میلی گرم به هنگام شب تجویز می گردد.

فرم های دارویی

Tablet: 1 mg

Syrup: 1 mg/5 ml